SK EN  | 17.3.2018 07:25:42

Servis univerzitného informačného systému

  Zadávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
271.749,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.12.2017
  Dátum zverejnenia:
06.12.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397440
T.G.Masaryka 24, 96053 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Kapustová
Telefón: +421 455206122
Email: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.tuzvo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8149
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Servis univerzitného informačného systému
Referenčné číslo: 01122017/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
72267000-4
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Technická univerzita vo Zvolene je majiteľom licencie pre používanie Univerzitného informačného systému (ďalej UIS), ktorý bol vyvinutý na Mendelovej univerzite v Brne.
Predmetom zákazky je servis a rozvoj uvedeného UIS na základe požiadaviek a interných potrieb verejného obstarávateľa a v zmysle platnej legislatívy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
271 749,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania:
Technická univerzita vo Zvolene je majiteľom licencie pre používanie Univerzitného informačného systému (ďalej UIS), ktorý bol vyvinutý na Mendelovej univerzite v Brne.
Predmetom zákazky je servis a rozvoj uvedeného UIS na základe požiadaviek a interných potrieb verejného obstarávateľa a v zmysle platnej legislatívy.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
271 749,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade, že nebude predložená žiadna ponuka, alebo žiadna z predložených ponúk nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle §32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

(1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celom rozsahu (ďalej zákona o VO). Všetky predložené doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 zákona o VO, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii. Uchádzač je oprávnený preukázať splnenie podmienok osobného postavenia aj podľa § 39 zákona o VO jednotným európskym dokumentom, alebo podľa § 152 zákona o VO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.


Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača sú stanovené podľa § 38 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1)V zmysle §34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2014, 2015, 2016) od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienka je primeraná k predpokladanej hodnote zákazky. Uchádzač tým preukáže verejnému obstarávateľovi, že má dostatočné skúsenosti so službami rovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby z uvedeného zoznamu boli dodávky v celkovom objeme minimálne 100 000,- Eur bez DPH za predchádzajúce tri roky (2014, 2015, 2016) od vyhlásenia verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ pri posudzovaní poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude brať do úvahy celé predchádzajúce kalendárne roky, tzn. od 1.1. 2014 do 31. 12. 2016)
Zoznam dodávok musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi platné oprávnenie, resp. zmluvu uzatvorenú s autorom UIS, ktorým je Mendelova univerzita v Brne, ktoré mu umožňuje upravovať, vyvíjať alebo inak meniť predmetný UIS podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré vyplynú z jeho interných potrieb alebo z aktuálne platnej legislatívy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2018 13:00
Miesto: Na adrese Technickej univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, III. poschodie, blok B, zasadačka Rektorátu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač alebo poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača plnou mocou na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Zákazka je realizovaná ako nadlimitná zákazka na dodanie služby postupom podľa § 66 ods. 7, (jednoobálková súťaž § 49 ods. 6).
2) Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú na základ písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na adresu:
miroslava.kapustova@tuzvo.sk (doporučený spôsob) alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa. Zaslaná žiadosť musí obsahovať kompletné identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, e-mailová adresa, na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané). Žiadosť musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku. Súťažné podklady budú zasielané elektronicky a uchádzač je povinný stanoveným spôsobom potvrdiť ich prijatie.
3) Splnenie podmienok účasti môže uchádzať predložiť buď dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti, alebo uvedené doklady môže predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej JED).
4) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom sledovať profil verejného obstarávateľa, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie, nakoľko tam bude zverejňovať všetky vysvetlenia, prípadne zmeny a doplnenia, odpovede na prijaté žiadosti o nápravu v rámci predmetnej zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.12.2017
17.03.2018 07:25:42