SK EN  | 17.3.2018 07:26:48

Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia

  Zadávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
373.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.12.2017
  Dátum zverejnenia:
06.12.2017
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36601284
Ondavská 8, 04011 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bučeková
Telefón: +421 557891624
Fax: +421 557891603
Email: zbucekova@vusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9391
Hlavná adresa(URL): http://www.vusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.evoservis.sk/vusch/dns_prehled.php
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.evoservis.sk/vusch/dns_prehled.php
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia
Referenčné číslo: S/17782/OVO/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
30125000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Týmto oznámením sa vyhlasuje zriadenie dynamického nákupného systému podľa § 58 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") na realizáciu konkrétnych zákaziek, vyhlásených v rámci zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len "DNS"). Predmetom zákaziek zadávaných v DNS pre potreby VÚSCH, a. s. bude najmä dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, t. j. originálnych tonerov, atramentových cartridge (nerepasovaných), optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a tlačových hláv, novo vyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Predmetom zákazky je súčasne poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením CPV.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch. Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
373 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30124100-5
30124120-1
30124130-4
30124140-7
30124200-6
30124300-7
30125000-1
30125100-2
30125110-5
30192113-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto a lehotu dodania predmetu zákazky určí verejný obstarávateľ v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.
II.2.4) Opis obstarávania:
Tak, ako je uvedené v bode II.1.4) tohto oznámenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
373 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Splnenie preukáže záujemca podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 alebo ods. 3 ZVO.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 ZVO vo vzťahu k predmetu DNS: Uvedené doklady verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1) písm e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Dynamický nákupný systém je zavedený elektronicky pomocou elektronického nástroja v zmysle § 58 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v systéme EVOSERVIS umiestnenom na webovej adrese http://www.evoservis.sk/vusch/dns_prehled.php. Na tejto adrese sú prístupné aj Všeobecné podmienky používania DNS. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja EVOSERVIS je potrebné zaregistrovať sa v elektronickom nástroji EVOSERVIS.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ v súlade s § 61 ZVO použije na zoradenie ponúk v DNS aukčný postup. Zúčastniť sa aukčného postupu môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku na konkrétnu zákazku zadávanú v DNS. Bližšie informácie o procese aukčného postupu budú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.01.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ uvádza, že zriadením tohto DNS nedochádza k zadaniu konkrétnej zákazky a uzatvoreniu
zmluvy. Hlavným účelom je zaradenie záujemcov do DNS, čím dôjde k jeho vytvoreniu.
2. Verejný obstarávateľ v rámci žiadosti o zaradenie požaduje od zájemcu predložiť aj základné informácie o sortimente
tovarov vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch.
3. Doplnenie bodu II.1.5) Celková odhadovaná hodnota - predpokladaná hodnota DNS sa určila ako maximálna
predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania DNS, určená v zmysle § 6 ods. 10 ZVO. Zadávanie konkrétnych zákaziek bude zabezpečovať výlučne verejný obstarávateľ, pričom bude individuálne určovať predpokladané hodnoty zákaziek.
4. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky používania DNS, ktorý je zverejnený na
https://www.evoservis.sk/vusch/ sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti,
ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj
podrobnosti vo vzťahu ku komunikácií, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii a podrobnosti o elektronickej
komunikácii vrátane doručovania.
5. VOB poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k
dokumentom, potrebným na vypracovanie žiadosti o zaradenie do DNS a to na adrese
https://www.evoservis.sk/vusch/dns_nabidky_vyhodnoceni.php?id=263
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Súťažné podklady sú tiež zverejnené
v Profile verejného obstarávateľa, vedeného na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy verejný obstarávateľ uvádza, že predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.12.2017
17.03.2018 07:26:48