SK EN  | 25.2.2018 08:40:17

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania

  Zadávateľ:
Obec Kaluža
  Predpokladaná hodnota:
162.331,74 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
10.01.2018
  Dátum zverejnenia:
12.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kaluža
IČO: 00325295
Kaluža 4 , 07236 Kaluža
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Ficová
Telefón: +421 566492117
Email: vladimira.ficova@kaluza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.inpropoprad.sk/verejne-obstaravanie/obec-kaluza/zvysovanie-energetickej-ucinnosti-existujucej-budovy-kulturneho-domu-v-kaluzi-vratane-zateplovania
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
INPRO POPRAD, s.r.o.
IČO: 36501476
Ústecko-Orlická 3300/25 , 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Slavko Žilinčík
Telefón: +421 903437450
Email: inpropoprad5@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
INPRO POPRAD, s.r.o.
IČO: 36501476
Ústecko-Orlická 3300/25 , 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Kováčiková
Telefón: +421 911247680
Email: inpropoprad5@gmail.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania
Referenčné číslo: 2018/1/KD
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212000-6
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA01-9 - Projektovanie a výstavba
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Kultúrny dom Kaluža za účelom zateplenia - obvodového plášťa, strešného plášťa ( výmena okien, vchodových dverí je už zrealizovaná).
Členenie stavby:
- časť stavebná
- časť ústredné kúrenie
- Elektrická prípojka NN
- Odberné ele. zariadenie
- Fotovoltaika
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
162 331,74 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
intravilán obce Kaliža
II.2.4) Opis obstarávania
Prestavba jedného objektu pozemného staviteľstva za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu. Charakter
stavby: zateplenie obvodových stien, strechy, rekonštrukcia vykurovania - zdroj tepla: tepelné čerpadlo, zníženie spotreby el.energie - zdroj energie: fotovoltaika. Podrobné vymedzenie v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
162 331,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310041A453
II.2.14) Doplňujúce informácie
Európsky fond regionálneho rozvoja (Operačný program: Kvalita životného prostredia, Špecifický ciel: 4.3.1 Zníženie
spotreby energie pri prevádzke verejných budov)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 114 ods.2 Zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazku. Požadovaný doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii.
Splnenie podmienok účasti bude vyhodnocované v zmysle §114 ods.2 v nadväznosti na § 32 ods.4 a 5 a v nadväznosti
na § 152 Zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: V zmysle § 114 ods.2 v nadväznosti na § 33 ods.1 písm. d) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia vyžaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate za predchádzajúci
hospodársky rok, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti ( za dostupný prehľad o celkovom obrate sa považuje rok 2016 ).
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti týkajúce finančného a ekonomického postavenia podľa §113 ods.1 v
nadväznosti na § 38 ods.5 Zákona: Verejný obstarávateľ určil túto podmienku v zmysle §114 ods.2 v nadväznosti na §33
Zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardov je potrebná a primeraná najmä vo vzťahu k predpísaným zmluvným
platobným podmienkam počas plnenia predmetu zákazky a to bez prerušenia stavebných prác.
V prípade, že uchádzač nemá verejne dostupnú účtovnú závierku za rok 2016 na adrese: www.registeruz.sk, predloží
ako dôkazný prostriedok úradne overenú kópiu výkazu ziskov a strát za rok 2016, resp. výkazu o príjmoch a výdavkoch
za rok 2016 alebo iný relevantný dokument preukazujúci výšku obratu za rok 2016.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V zmysle § 113 ods.1 v nadväznosti na § 38 ods.5 a ods.6 písm. b) Zákona verejný obstarávateľ požaduje preukázanie výšky obratu za rok 2016 minimálne 250 000,00 eur alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný kurzom NBS k 31.12.2016.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: V zmysle § 114 ods.2 v nadväznosti na § 34 ods.1 písm. b) Zákona verejný obstarávateľ na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti vyžaduje predloženie zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti týkajúce technickej a odbornej spôsobilosti podľa §113 ods.1 v nadväznosti
na § 38 ods.5 Zákona: Verejný obstarávateľ určil túto podmienku v zmysle §114 ods.2 v nadväznosti na §34 Zákona.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná, pretože musí byť preukázané, že uchádzač má praktické schopnosti a
skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo obdobných stavebných prác.
Pozn.: uskutočnením stavebných prác sa rozumie výstavba nového alebo oprava resp. rekonštrukcia objektu pozemného
staviteľstva.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ nestanovuje minimálnu požadovanú úroveň štandardov pri predkladaní zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov a ich príloh
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:45
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 14:45
Miesto: Zasadačka Obecného úradu. Obec Kaluža, Kaluža č.4
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to: štatutárnemu zástupcovi uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na kritéria na vyhodnotenie ponúk ide o zelené verejné obstarávanie.
2. V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje aj §113 ods.1 v nadväznosti na §40 ods.6 písm.g) Zákona
3. Nakoľko formulár neumožňuje presné podmienky lehoty na uskutočnenie stavebných prác, upresňuje sa táto
skutočnosť v súťažných podkladoch a to v časti zmluvných podmienok ako: 8 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania
staveniska zhotoviteľovi.
4. Komunikácia a výmena informácia s v tomto verejnom obstarávaní bude riadiť ustanoveniami § 187 ods.8 Zákona.
Doručovanie sa riadi ustanoveniami zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
5. V predmetnom verejnom obstarávaní nebol použitý postup podľa §25 Zákona ("Prípravné trhové konzultácie a ...")
6. V zmysle §113 v nadväznosti na §64 ods.4 Zákona bol uverejnený v tejto výzve priamy odkaz na internetovú adresu
na zverejnenie dokumentov a informácií podľa §64 ods. 1 a 2 Zákona
7. Doklady podľa bodu III.1. Podmienky účasti výzvy na predkladanie ponúk, preukazujúce splnenie podmienok účasti v
čase podania ponuky možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (§39 ods.1 zákona)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2018
25.02.2018 08:40:18