SK EN  | 25.2.2018 08:41:36

Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov

  Zadávateľ:
Strojárne SK, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
314.083,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.01.2018
  Dátum zverejnenia:
15.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Strojárne SK, s.r.o.
IČO: 36509833
Kružlov 177, 08604 Kružlov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kramár Marek
Telefón: +421 544795118
Fax: +421 54544795151
Email: strojarnesk@strojarnesk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.strojarnesk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/13542
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Strojárska výroba
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov
Referenčné číslo: 1 pdl/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia inovatívnych zariadení , určených pre strojársku výrobu.Nákupom inovatívnych zariadení dôjde k zabezpečeniu kvalitatívne vyššej a presnejšej produkcii v strojárskej výrobe. Predmet zákazky je rozdelený do troch častí.
Prvá časť: CNC plazmový rezací stroj určený na delenie materiálu plazmovým horákom od hrúbky 0,5 až po 50 mm hrúbky materiálu, vybavený systémom riadenia, ktorý je len pre plazmu a nie pre acetylén.
Druhá časť: Hydraulická zakružovačka plechov, stroj zabezpečuje zakružovanie plechov pomocou štyroch zakružovacích, hydraulických valcov s minimálne NC riadením, umožňuje zakružovať aj konické a kužeľové výrobky. Požaduje sa plne hydraulický stroj bez pohonov cez mechanické prevody, čo prispeje k precíznejšiemu nastavovaniu na proces skružovania.
Tretia časť: Hydraulický CNC ohrňovací lis, ktorý je určený na ohýbanie plechov pod uhlom s CNC riadením, hydraulickým prítlakom vrchného nástroja do prizmy,s optickou laserovou kontrolou uhla pri ohýbaní.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
314 083,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNC plazmový rezací stroj
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42630000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strojárne SK, s.r.o.,Kružlov 177, 086 04 Kružlov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia nového nepoužívaného stroja , ktorý zabezpečuje delenie materiálu pomocou plazmy. Inovatívny plazmový stroj je určený na delenie materiálu plazmovým horákom od 0,5 až po 50 mm hrúbky materiálu. Požaduje sa, aby stroj bol vybavený novým systémom riadenia , ktorý je len pre plazmu a nie aj pre acetylén, čím sa podstatne zväčšujú možnosti stroja ako pri programovaní nestingov, pri určovaní reznej špárý, rýchlosti posuvov a podobne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácii jednotlivých častí technologickej linky na primárnu selekciu celkovej úrody, ktorá je predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
127 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-08, NFP313030N687
II.2.14) Doplňujúce informácie
Osoba podľa § 8 ZVO si vyhradzuje právo zákazku nerealizovať v prípade, že jeho žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nebude schválená.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hydraulická zakružovačka plechov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42633000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strojárne SK, s.r.o.,Kružlov 177, 086 04 Kružlov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia nového samostatného stroja, na ktorom sa vykonáva zakružovanie plechov. Požaduje sa inovatívna technológia na zakružovanie plechov pomocou 4 zakružovacích, hydraulických valcov s minimálne NC riadením. Stroj má byť plne hydraulický bez pohonov cez mechanické prevody, čo prispeje k precíznejšiemu nastavovaniu na proces skružovania, zníženiu spotreby elektrickej energie, k zníženiu náročnosti na výber obsluhy a sproduktívneniu celého procesu zakružovania. Stroj musí umožniť zakružovať aj konické a kužeľové výrobky. Požaduje sa minimálne NC riadenie so systémom programovania a vkladania aktuálnych bodov. To znamená, že pri programovaní stroja sa naprogramuje tvar obrobku podľa výkresovej dokumentácie, začne sa proces skružovania a spätne sa koriguje a vkladá reálna hodnota do systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácii jednotlivých častí technologickej linky na primárnu selekciu celkovej úrody, ktorá je predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
60 216,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-08, NFP313030N687
II.2.14) Doplňujúce informácie
Osoba podľa § 8 ZVO si vyhradzuje právo zákazku nerealizovať v prípade, že jeho žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nebude schválená.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Hydraulický CNC ohraňovací lis
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42636100-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strojárne SK, s.r.o., Kružlov 177, 086 04 Kružlov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia nového stroja ktorý je určený na ohýbanie plechov pod uhlom s CNC riadením, čo zabezpečí rýchle, presné a produktívne ohýbanie. Požaduje sa, aby stroj pracoval s hydraulickým prítlakom vrchného nástroja do prizmy, ktorá je upevnená na stole a ohne materiál -plech do požadovaného tvaru uhla. Zadná strana stola má obsahovať dva nastaviteľné počítačom ovládané a riadené dorazy. Celý proces musí fungovať na základe programu CNC riadeného systému a optickej laserovej kontroly uhla pri ohýbaní.
Nový stroj musí obsahovať systém kontroly uhla , ktorý pozostáva s 2x laserového merania a prepojenie priehybu stola s CNC riadením stroja . Celý tento nový systém na požadovanom stroji má uľahčiť a výrazne skrátiť prácu operátora. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácii jednotlivých častí technologickej linky na primárnu selekciu celkovej úrody, ktorá je predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
126 866,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-08, NFP313030N687
II.2.14) Doplňujúce informácie
Osoba podľa § 8 ZVO si vyhradzuje právo zákazku nerealizovať v prípade, že jeho žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nebude schválená.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v:
1. § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
-predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
3.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5.Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa môže § 152 zákona o verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
6.Zápis v Zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
7.V zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED" ). Hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel časti IV: " GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI " bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti .
8.Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je uverejnený na webovom sídle ÚVO http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že realizácia predmetu zákazky je podmienená získaním nenávratného finančného príspevku. Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušných zmlúv o financovaní.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 11:00
Miesto: Strojárne SK, s.r.o., Kružlov 177, 086 04 Kružlov, zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Pri komunikácii a výmene informácií postupuje osoba podľa §8 zákona o verejnom obstarávaní podľa §187 ods. 8) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným informáciám potrebných pre vypracovanie ponuky v profile osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk)počas celého procesu verejného obstarávania. Z toho dôvodu osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania sledovali profil osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na uvedenom webovom sídle. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní odporúča záujemcom, aby svoj záujem zúčastniť sa verejného obstarávania oznámili osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu vytvorenia komunikačnej linky za účelom poskytnutia informácie o zverejnení vysvetlenia a iných informácií potrebných na vypracovanie ponuky profile osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na webovom sídle ÚVO s uvedením údajov: Obchodný názov, kontaktná osoba a kontaktná emailová adresa.
3. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní upozorňuje hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača, že formulár JED vo formáte .pdf bude zverejnený v profile osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk;) a v editovateľnom formáte .rtf bude zverejnený na webovom sídle osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní: http://www.strojarnesk.sk , kde budú zverejnené aj iné súbory v editovateľných formátoch napr. technická špecifikácia, návrh kúpnej zmluvy, odporúčané vzory a pod.
4.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, prípadne informáciu o vykonaní podstatných zmien v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ zverejní v profile osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na webovom sídle ÚVO - www.uvo.gov.sk. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní bude považovať takéto vysvetlenie resp. poskytnutie informácie za doručené v momente ich zverejnenia v profile osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na webovom sídle ÚVO - www.uvo.gov.sk. O zverejnení vysvetlenia informácií osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní oboznámi všetkých známych záujemcov prostredníctvom e-mailu.
5. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2018
25.02.2018 08:41:36