SK EN  | 25.2.2018 08:40:36

Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry

  Zadávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
  Predpokladaná hodnota:
2.996.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 09:02

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.01.2018
  Dátum zverejnenia:
15.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN
Telefón: +421 2906171034
Email: peter.ivan@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/http://www.evo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://socpoist.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/http://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
sociálne poistenie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry
II.1.2) Hlavný kód CPV
72250000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry (ďalej ASSR) podľa charakteristiky systému uvedeného v súťažných podkladoch a v stave aktuálnom po ukončení procesu verejného obstarávania a nadobudnutí účinnosti zmluvy ako výsledku tohto verejného obstarávania na zabezpečenie technickej podpory a rozvoja pre ASSR v nasledovnom rozsahu: a) technická podpora: služby technickej podpory v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch, b) rozvoj: zapracovávanie legislatívnych zmien, zapracovávanie požiadaviek objednávateľa na implementáciu zmien v systéme a úpravy systému. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 996 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72261000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
II.2.4) Opis obstarávania:
viď. bod II.1.4).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona,
spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.
1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
1.4 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.5 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.6 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnom do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
1.7 Verejný obstarávateľ zároveň dáva do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie č. 6/2016 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.08.2016 vo vzťahu k § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa predloženia výpisu z registra trestov aj za právnickú osobu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia. Uchádzač preukáže ekonomické a finančné postavenie podľa ustanovenia § 33 zákona: vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky. Bližšie informácie k ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača. Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods.1 písm. a) zákona a § 34 ods. 1 písm. g) zákona. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.02.2018 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
Miesto: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcovia na základe splnomocnenia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vysvetlenie k bodu II.2.7 dĺžka trvania zákazky: lehota plnenia zmluvy je 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti alebo do vyčerpania zmluvnej ceny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53zákona. Uchádzač
nerozdeľuje dokumenty do samostatnej časti ponuky označenej ako Ostatné a samostatnej časti ponuky označenej ako Kritériá, ale predkladá všetky dokumenty spoločne v jednom obale.
3. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO) v rozsahu a podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemcovia zaregistrovali na portáli EVO. Táto registrácia je spojená s
určitými procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu na portáli EVO je možné realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
5. Súťažné podklady sa poskytujú prostredníctvom portálu EVO a súčasne sú zverejnené v profile verejného
obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk
6. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú podľa § 21 ods. 6zákona v
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
8. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) v zmysle § 39 zákona. Formulár JEDu spolu s
manuálom na jeho vyplnenie je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html a
na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk
9. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D JEDu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo
potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
10. Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 100 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.01.2018
25.02.2018 08:40:36