SK EN  | 25.2.2018 08:37:48

Zariadenia pre zberný dvor - Lokca

  Zadávateľ:
Obec Lokca
  Predpokladaná hodnota:
234.225,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.01.2018
  Dátum zverejnenia:
15.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lokca
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314625
Lokca 3, 02951 Lokca
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Valčičák
Telefón: +421 435591256
Fax: +421 435591256
Email: oculokca@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lokca.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/401403
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
VEROBS, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46959998
Kyjevské námestie 14535/8 , 97404 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Ivaničová
Telefón: +421 904576327
Email: obstaravam@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.lokca.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
VEROBS, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46959998
Kyjevské námestie 14535/8 , 97404 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Ivaničová
Telefón: +421 904576327
Email: obstaravam@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.lokca.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zariadenia pre zberný dvor - Lokca
Referenčné číslo: 1/2017/EU
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia pre zberný dvor obce Lokca. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
234 225,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
34390000-7
42418940-0
60000000-8
80511000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
obec Lokca
II.2.4) Opis obstarávania:
Traktor s príslušenstvom, zaškolenie 2 pracovníkov, ktorí budú vykonávať obsluhu vozidiel a zariadení.. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
97 518,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program: Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 - 10
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nakladač s príslušenstvom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42418000-9
60000000-8
80511000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
obec Lokca
II.2.4) Opis obstarávania:
Nakladač s príslušenstvom, zaškolenie 2 pracovníkov, ktorí budú vykonávať obsluhu vozidiel a zariadení. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
111 853,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program: Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 - 10
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kontajnery
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44613800-8
34928480-6
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
obec Lokca
II.2.4) Opis obstarávania:
Kontajnery. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 853,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program: Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 - 10
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Predmetné podmienky účasti sú stanovené taxatívne podľa § 32 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona - jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Na účely zákona je JED dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED-om predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona.
Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží doklad/y
1. podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
-Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne.Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39.Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 33 ods. 1 písm. d) zákona:Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal prehľad o celkovom obrate za posledné tri ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač požadovaný obrat preukáže: Výkazom ziskov a strát resp. výkazom o príjmoch a výdavkoch, resp. ekvivalentným dokladom za posledné tri ukončené hospodárske roky, v prípade ak sú relevantné údaje z výkazov zverejnené podľa zákona v registri účtovných závierok stačí, ak uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky a poukáže na zverejnenie relevantných údajov.Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie výšku obratov za požadované obdobie.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal celkový obrat v minimálnej výške:
190 000,- EUR, ak predkladá ponuku na časť 1. Traktor s príslušenstvom,
220 000,- EUR, ak predkladá ponuku na časť 2. Nakladač s príslušenstvom,
49 000,-EUR, ak predkladá ponuku na časť č. 3 Kontajnery
kumulatívne za požadované obdobie,t.j. za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
(V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky, preukazuje obrat vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorej predpokladaná hodnota z častí, na ktoré predkladá ponuku, je najvyššia). Na vyčíslenie obratu sa pri prepočte z inej meny na menu euro (EUR) použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Z uchádzačových predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ stanovením podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona skúma výšku obratu a ekonomickú a finančnú stabilitu uchádzača. Uchádzač predloží doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť zmluvy, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný včas a riadne plniť takúto zmluvu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač predloží doklad/y
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
-Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne.Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu
verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov
nahradených týmto jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. a) zákona:Uchádzač musí preukázať technickú alebo
odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Ak uchádzač predloží ponuku na časť 1.Traktor s príslušenstvom, verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v definovanom období (t. j. tri roky odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania) dodal uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote 97 500,- EUR bez DPH tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky na časť č. 1, t.j. traktor/y, príslušenstvo ťahačov/traktorov, zariadenia na manipuláciu s kontajnermi.
Ak uchádzač predloží ponuku na časť 2. Nakladač s príslušenstvom, verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v definovanom období (t. j. tri roky odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania) dodal uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote 111 800,- EUR bez DPH tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky na časť 2., t.j. nakladač/e, zdvižné, manipulačné,nakladacie a vykladacie mechanizmy.
Ak uchádzač predloží ponuku na časť 3. Kontajnery, verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v definovanom období (t. j. tri roky odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania) dodal uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote 24 800,- EUR bez DPH tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky na časť 3., t.j. kontajner/y.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na všetky časti, preukáže splnenie tejto podmienky na každú časť
samostatne.
Údaje, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene (inej ako EUR), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
Prepočet inej meny na EUR uchádzač prepočíta kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie Oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ.
Odôvodnenie primeranosti k podmienkam účasti:
- podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona:Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si
skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 16:00
Miesto: VEROBS, s.r.o., Kyjevské námestie 14535/8, 974 04 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedená lehota IV.2.7 sa týka otvárania častí ponúk s označením Ostatné. Otváranie ponúk, časť Ostatné i časť Kritériá sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, bez prítomnosti uchádzačov v nadväznosti na dvojkolovosť postupu a použitú elektronickú aukciu. Otváranie ponúk v zmysle § 52 a § 54 zákona o verejnom obstarávaní je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať písomne na e-mailovej adrese: obstaravam@gmail.com. Súťažné podklady sa poskytujú výlučne v elektronickej forme na e-mailovú adresu záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov.
2. Každého záujemcu informujeme, že súťažné podklady sú k dispozícii v profile verejného obstarávateľa a sú prístupné bez obmedzenia. Všetky prípadné opravy a/alebo odpovede na žiadosti o vysvetlenie budú zverejnené tamtiež.
3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa na základe § 187 ods. 8 zákona uskutoční písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky alebo kombináciou uvedených spôsobov, pričom pod pojmom elektronicky resp. v elektronickej podobe sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom e-mailu.
4. Kúpna cena (každej časti) bude splatná do 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.
5.Výsledkom verejnej súťaže bude Kúpna zmluva (pre každú časť samostatne).
6. Kúpna zmluva (pre každú časť) nadobudne účinnosť:
a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a Obchodného zákonníka a
b) po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania, z ktorého Predmet plnenia vzišiel. Obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.
7.Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D Jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti.
8. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.01.2018
25.02.2018 08:37:48