SK EN  | 25.2.2018 08:37:19

Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE

  Zadávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
4.499.620,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.01.2018
  Dátum zverejnenia:
17.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Piliar
Telefón: +421 259266230
Email: pavel.piliar@land.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mpsr.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/255
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE
Referenčné číslo: 2125/2017-260
II.1.2) Hlavný kód CPV
72261000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 499 620,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48517000-5
48610000-7
48611000-4
72222300-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
II.2.4) Opis obstarávania:
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 499 620,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZVO alebo predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED) alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu na:
http://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
- § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
- § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
Podrobný popis podmienok účasti, ich rozsah a odôvodnenie primeranosti je uvedený v súťažných podkladoch v časti F. Podmienky účasti.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
- § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
- § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
- § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Podrobný popis podmienok účasti, ich rozsah a odôvodnenie primeranosti je uvedený v súťažných podkladoch v časti F. Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa podľa bodu I.1 tohto oznámenia. Uchádzač
môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) alebo poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom uchádzača o oprávnení podnikať; v prípade povereného zástupcu uchádzača aj originálom alebo overenou kópiou splnomocnenia na zastupovanie.
Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch v bode 13.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
I.) Názvy a adresy verejných obstarávateľov, v mene ktorých verejný obstarávateľ nakupuje:
1.Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 7, 842 13 Bratislava
2.Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, 949 91 Nitra
3.Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 37
4.Plemenárska inšpekcia SR, Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky
5.Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
6.Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22,960 92 Zvolen
7.Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice
8.Štátne lesy Tatranského národného parku, 059 60 Tatranská Lomnica
9.Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra
10.Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton
11.Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
12.Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
13.LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
14.Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, 067 67 Ulič
15.Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik, Parková 13,951 93 Topoľčianky
16.Závodisko, š. p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava
17.Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
18.agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Výstavná 4, 949 01 Nitra
19.Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 69 Bratislava
20.Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

II.) Pri tejto verejnej súťaži bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 66 ods. 7 ZVO, t.j. postupom tzv. reverznej
súťaže.

III.) Informácie uvedené v bode II.2.5) sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch v kapitole D. Kritériá na
vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

IV.) V tejto verejnej súťaži sa vyžaduje zábezpeka vo výške 200.000,- Eur. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch v bode 10. Zábezpeka ponuky.

V.) Všetky dokumenty a informácie k uvedenému verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na adrese: https://josephine.proebiz.com/tender/291/summary
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.01.2018
25.02.2018 08:37:19