SK EN  | 25.2.2018 08:39:45

Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft

  Zadávateľ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.01.2018
  Dátum zverejnenia:
17.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166073
Župné námestie 13, 81311 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Agáta Štoselová
Telefón: +421 288891462
Email: agata.stoselova@justice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.justice.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/673
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft
Referenčné číslo: 53096/2017-45
II.1.2) Hlavný kód CPV
72250000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie podporných služieb softvérového produktu Microsoft Premier Support na obdobie 48 mesiacov a sú podrobne vymedzené v samostatnej časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo spravodlivosti SR, Krajské súdy SR a Špecializovaný trestný súd
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie podporných služieb softvérového produktu Microsoft Premier Support na obdobie 48 mesiacov a sú podrobne vymedzené v samostatnej časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie týchto podmienok preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní. Vyššie uvedený doklad možno nahradiť predložením Zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3.Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
1.4.Verejný obstarávateľ zároveň dáva do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie č. 6/2016 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.08.2016 vo vzťahu k § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa predloženia výpisu z registra trestov aj za právnickú osobu.
1.5.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru JED podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohľad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravani e-553.html.
1.6.Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED len za svoju osobu.
1.7.Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED za svoju osobu spolu s vyplnenými JED, za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
1.8.Skupina dodávateľov predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba ich zahrnutia do podmienok účasti: Vyžadovanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov je dané zákonom o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie:
Podmienkou podľa § 34 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ vytvára predpoklad, že plnenie zmluvy na poskytovanie predmetných služieb bude zabezpečované spôsobilým a spoľahlivým zmluvným partnerom, ktorý získal a má skúsenosti s realizáciou zákaziek obdobného charakteru a ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zákazky v súlade s potrebami verejného obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúce tri roky poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (za služby rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje poskytnutie služieb v oblasti technickej podpory pre softvérové produkty alebo podpory informačných systémov), pričom celkový súhrnný objem predložených zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru bol za predchádzajúce 3 roky (t.j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania) v celkovej minimálnej úhrnnej hodnote 300 000,- EUR bez DPH., pričom plnenie v min. hodnote.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru JED podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 13:00
Miesto: Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, 811 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Jedná sa o otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné", ktoré je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1)Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 60 000 EUR. Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Bližšie informácie sú uvedené v bode 14 súťažných podkladov.
2)Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3)V prípade ak uchádzač v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
určených verejným obstarávateľom vyplní nasledovné časti:
a)časť I,
b)časť II A, B a C,
c)časť III A, B, C a D,
d)časť IV (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti),
e)časť VI.
Ďalšie podrobné Info. pre vypĺňanie formuláru JED sú uvedené v bode 15.4 súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ bude brať do úvahy možnosť preukázať splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
5)Zadávanie tejto zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len "systém EVO" alebo portál
EVO) na www.evo.gov.sk.
Pri realizácii tejto zákazky je potrebné, aby záujemca/uchádzač postupoval v zmysle pokynov uvedených na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.evo.gov.sk cez portál EVO s publikovanými zákazkami.
Podmienkou pre účasť v zákazke č. 72.04 Služby Microsoft Premier Support služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft je nutná registrácia cez systém EVO. Súťažné podklady sú prístupné len zaregistrovaným záujemcom cez systém EVO.
Túto registráciu je potrebné vykonať v lehote na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk systém ukončí možnosť registrácie uchádzačov o súťaž.
Komunikácia súvisiaca s poskytovaním súťažných podkladov a ich vysvetľovaním resp. doplnením sa uskutoční výhradne elektronickou formou prostredníctvom portálu EVO.
Predkladanie ponúk bude mimo systému EVO listinne.
6)Uchádzač je povinný v ponuke predložiť platnú Rámcovú servisnú zmluvu (formular zmluvy MBSA) a platnú zmluvu o zakúpení služieb Microsoft Premier Support uzatvorenú so spoločnosťou Microsoft Slovakia, s.r.o. alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie na poskytovanie služieb Microsoft Premier Support.
7)Ďalšie požiadavky a podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladoch B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY.
8)V prípade dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakou najnižšou cenou za celý predmet zákazky bude rozhodujúcim parametrom pre výber úspešnej ponuky najnižšia cena celkom za 4 roky za Paušálne/predplatené služby Microsoft Premier Support. V prípade, ak bude rovnaká aj najnižšia cena celkom za 4 roky Paušálne/predplatené služby Microsoft Premier Support u dvoch alebo viacerých ponúk, uskutoční verejný obstarávateľ elektronickú aukciu. V prípade, ak nastane táto skutočnosť budú uchádzači prizvaní do elektronickej aukcie prostredníctvom systému EVO a v rámci systému EVO im bude poskytnutý dokument (Aukčný poriadok) so všetkými potrebnými informáciami.
9)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo alebo ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Ďalšie informácie sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.01.2018
25.02.2018 08:39:45