SK EN  | 25.2.2018 08:37:06

Obecné komunitné centrum v obci Holumnica

  Zadávateľ:
Obec Holumnica
  Predpokladaná hodnota:
230.180,89 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 09:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
16.01.2018
  Dátum zverejnenia:
17.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Holumnica
IČO: 00326186
Holumnica č. 32 , 05994 Holumnica
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Žišková
Telefón: +421 911595519
Email: katarina.ziskova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5835
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio s.r.o.
IČO: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 03101 Liptovský MIkuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Žišková
Telefón: +421 911295519
Email: katarina.ziskova@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Referenčné číslo: CUR000002
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba budovy pre komunitné centrum v obci Holumnica.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
230 180,89 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
45212110-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky je centrálna časť obce Holumnica na pozemku parc. č. 234,235 kat. územie Holumnica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba budovy pre komunitné centrum v obci Holumnica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Názov: Celková cena za predmet obstarávania bez DPH (EUR)
Relatívna váha: 70
Názov: Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania (v kalendárnych dňoch)
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
230 180,89 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC613-2016-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 3 500,- EUR.
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 09:15
Miesto: Ultima Ratio s.r.o.
Ul. 1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra resp. živnostenským listom. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, výpisom z obchodného registra resp. živnostenským listom a úradne osvedčeným splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk v rámci predmetnej zákazky.

2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči z uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO v znení účinnom od 1.2.2017.

4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a)dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
b)dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a
c)dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.
V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

5) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6) V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.

7) Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.01.2018
25.02.2018 08:37:07