SK EN  | 25.2.2018 08:37:33

Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B

  Zadávateľ:
Mesto Kežmarok
  Predpokladaná hodnota:
247.625,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
17.01.2018
  Dátum zverejnenia:
19.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Kežmarok
IČO: 00326283
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Gašparík
Telefón: +421 911476634
Email: verejne.obstaravanie@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio s.r.o.
IČO: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Gašparík
Telefón: +421 911476634
Email: verejne.obstaravanie@ultimaratio.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Ultima Ratio s.r.o.
IČO: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Gašparík
Telefón: +421 911476634
Email: verejne.obstaravanie@ultimaratio.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5844
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B
Referenčné číslo: BUR000239
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
247 625,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ul. Trhovište, Kežmarok
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B. Bližšie informácie sú uvedené v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
247 625,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 7 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Na preukázanie osobného postavenia sa v súlade s §114 ods. 2 ZVO vyžaduje
predloženie dokladu o opravnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
3) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný
obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.02.2018 11:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52 ods. 5 a 6 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v časti VI.3 tejto výzvy.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže
preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený
zúčastniť sa na otváraní ponúk.
2)Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči z uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií
nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3)Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.
4)V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
5)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6)Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
7)Stránkové hodiny na kontaktnom mieste pre verejné obstarávanie sú v pracovných dňoch od 9:00 do 11:30 a od
12:30 do 16:00.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.01.2018
25.02.2018 08:37:34