SK EN  | 25.2.2018 08:38:17

Materská škola – dostavba Pusté Úľany

  Zadávateľ:
Obec Pusté Úľany
  Predpokladaná hodnota:
247.355,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.02.2018 12:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
18.01.2018
  Dátum zverejnenia:
22.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Pusté Úľany
IČO: 00306134
Hlavná 91/208, 92528 Pusté Úľany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Henrich Čambál
Telefón: +421 317845121
Fax: +421 317845942
Email: ou@pusteulany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Office 21, s.r.o.
IČO: 45696071
Dunajská Streda92901
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hanesz
Telefón: +421 905323004
Email: hanesz@proinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Office 21, s.r.o.
IČO: 45696071
Dunajská Streda92901
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hanesz
Telefón: +421 905323004
Email: hanesz@proinvest.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škola – dostavba Pusté Úľany
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s rozšírením existujúcej materskej školy dostavbou jedného triedneho oddelenia a dostavbou jedálne v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Zoltánom Bartalom s názvom: Materská škola dostavba Pusté Úľany.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
247 355,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Intravilán Obce Pusté Úľany.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky Materská škola dostavba Pusté Úľany je v súlade so špecifikáciou uvedenou v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Názov: Čas potrebný na nástup na odstránenie závad v reklamačnom období v dňoch
Relatívna váha: 30

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
247 355,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 ZVO
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky: Uskutočnenie stavieb a ich zmien.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Prehľadom o dosiahnutom celkovom obrate uchádzača a prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka - realizácia pozemných stavieb za posledné tri hospodárske roky dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Predmetná podmienka sa má dokladovať čestným vyhlásením uchádzača.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 38 ods.5 zákona o VO:
Verejný obstarávateľ má za to, že predmetná podmienka účasti slúži k dokladovaniu finančných schopností uchádzača počas realizácie prác tvoriacich predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa dokladovanie dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej predmet zákazky sa týka realizácia pozemných stavieb minimálneho obratu 870.000,- € bez DPH kumulatívne za posledné tri hospodárske roky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
1.1V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác podobných predmetu zákazky realizácia pozemných stavieb uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnených potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Dôkaz o plnení jednotlivých zákaziek uvedených v zozname potvrdí odberateľ, ak odberateľom:
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Podmienka sa má dokladovať prehlásením uchádzača, podpísaným štatutárom konajúcim za uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 38 ods.5 zákona o VO:
Verejný obstarávateľ má za to, že predmetná podmienka účasti slúži k dokladovaniu skúseností uchádzača v realizácii prác tvoriacich predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie skutočnosti, že uchádzač už v minulosti riadne a k spokojnosti zákazníka poskytoval stavebné práce, ktoré verejný obstarávateľ obstaráva.
1.2v zmysle ust. § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Požaduje sa predložiť čestné prehlásenie uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 38 ods.5 zákona o VO:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu z hľadiska zistenia, či uchádzač je schopný plniť predmet zákazky vo vyhovujúcej kvalite a má predpoklad na zabezpečenie kontroly kvality počas uskutočňovania stavebných prác.
1.3V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. Uchádzač túto podmienku má dokladovať čestným vyhlásením o personálnom obsadení sledovaných profesií podpísaným štatutárom doplneným o ďalšie požadované doklady podľa minimálnej požadovanej úrovne štandardov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 38 ods.5 zákona o VO:
Verejný obstarávateľ má za to, že predmetná podmienka účasti slúži k dokladovaniu odbornej kvalifikácie uchádzača v realizácii prác tvoriacich predmet zákazky v podmienkach implementácie projektov. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie skutočnosti, že uchádzač v minulosti získal zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu a je spôsobilý na realizáciu predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Predložený zoznam poskytnutých dodávok musí obsahovať minimálne: - obchodné meno alebo názov odberateľa, - sídlo odberateľa, - celkovú cenu bez DPH lehoty dodania. Dôkaz o plnení jednotlivých dodávok (referencia alebo iný doklad) musí obsahovať nasledovné údaje: - identifikáciu odberateľa (obchodné meno a sídlo) tak, aby bolo zrejmé, či sa jedná o verejného obstarávateľa alebo inú osobu - identifikáciu poskytovateľa dodávky - predmet zákazky - cena stavebných prác, termín uskutočnenia stavených prác, kontaktná osoba odberateľa (titul, meno, priezvisko a tel. číslo), dátum, podpis a pečiatka oprávnenej osoby odberateľa. Požaduje sa uspokojivé dokladovanie realizovaných pozemných stavieb referenciami alebo zodpovedajúcim iným dokladom v minimálnom počte 2 ks v posledných piatich rokoch. Minimálny objem jednotlivých stavieb je 150 tis. € bez DPH. Referenčné listy alebo iné doklady budú predložené ako originál alebo osvedčené fotokópie.
Požaduje sa uviesť meno a funkciu zodpovednej osoby. V prípade, že technika alebo technický orgán kontroly kvality uchádzač zabezpečuje externe, požaduje sa predložiť aj overenú kópiu platnej zmluvy, na základe ktorej má túto kontrolu zabezpečovať.
Požadovaný minimálny rozsah a počet odbornej kvalifikácie osôb vykonávajúcich nasledovné funkcie:
1.osoby zabezpečujúce odborné vedenie stavebných prác Stavbyvedúci minimálne 1 osoba. Dokladuje sa overenou kópiou dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho osvedčením príslušnej odbornej organizácie,
2.osoby zodpovednej za riadenie montážnych prác - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky minimálne 1 osoba. Je potrebné predložiť overenú kópiu oprávnenia vydaného príslušnou odbornou organizáciou o spôsobilosti realizovať montáž vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle ust. § 23 Vyhl. MPaSV SR č. 508/2009 Z.z. alebo ekvivalentný doklad,
3.osoby zodpovednej za riadenie a výkon kontroly vyhradeného technického zariadenia - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického - minimálne 1 osoba. Je potrebné predložiť overenú kópiu oprávnenia vydaného príslušnou odbornou organizáciou o spôsobilosti na výkon svojej činnosti alebo ekvivalentný doklad,
4.osoby zodpovednej za riadenie činnosti z hľadiska dodržiavania zásad BOZP technik BOZP - minimálne 1 osoba. Je potrebné predložiť overenú kópiu oprávnenia vydaného príslušnou odbornou organizáciou na výkon činnosti technika BOZP.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby určité časti stavby (HSV) boli vykonávané bez využitia subdodávateľov samotným uchádzačom, alebo tým členom, ktorý vystupuje v pozícii uchádzača za skupinu dodávateľov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.02.2018 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.02.2018 13:00
Miesto: Verejné otváranie ponúk označenej/-ých ako Kritéria sa uskutoční v zasadacej miestnosti obce na adrese uvedenej v bode 1 SP v čase, ktorý verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorých ponuky neboli vylúčené v predstihu aspoň 5 pracovných dní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní časti ponúk označenej ako Kritéria sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorých ponuka nebola vylúčená. Uchádzač sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie uchádzača na otváraní obálok s overeným podpisom štatutára organizácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V prípade splnenia podmienky podľa ust. § 40 ods. 6 písm. g) verejný obstarávateľ vyhradzuje si právo vylúčiť
uchádzača z verejného obstarávania.
2. O súťažné podklady postačuje požiadať elektronickou poštou na adrese hanesz@proinvest.sk (odporúčaný
spôsob)alebo poštou na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa.
3. Ak uchádzač zasiela informácie pre verejného obstarávateľa elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len
elektronické prostriedky) považujú sa za doručené až potom, ako ich doručenie spätne potvrdil verejný obstarávateľ, odoslaním správy potvrdzujúcej ich doručenie. Za potvrdenie doručenia sa považuje zaslanie odpovede na pôvodný email s uvedením samostatného textu (napr. potvrdzujeme doručenie informácie..., dňa xxx, meno zodpovednej osoby) potvrdzujúceho doručenie správy resp. potvrdenia doručenia informácie. Automatické odpovede alebo potvrdenia o prevzatí alebo prečítaní emailu sa nepovažujú za potvrdenie doručenia. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom alebo uchádzačom, aby v prípade nepotvrdenia doručenia informácii elektronickými prostriedkami (napr. prostredníctvom emailu alebo faxu) kontaktovali zodpovedné osoby a zaslali uvedené informácie opakovane.
4.Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk, pri uplatnení revíznych postupov, pri oznámení o vylúčení a pri oznámení o neprijatí ponuky, kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách a na stanovené miesto.
5.V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo v súťažných
podkladoch, môže podľa bodu 22 SP ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie na adrese kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.3 týchto SP (odporúčaný spôsob komunikácie: mailom).
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počítať lehoty doručenia zásielok záujemcom alebo uchádzačom
nasledovne: Dôležité písomnosti, najmä informácie, vysvetlenia, žiadosti alebo iné písomnosti sa doručujú na adresu predkladateľa. V prípade doručovania e-mailom, bude verejný obstarávateľ doručovať zásielky (napríklad súťažné podklady, listy, vysvetlenia, odpovede na žiadosti ... ) na záujemcom alebo uchádzačom uvedenú emailovú adresu. Email odoslaný na adresu záujemcu alebo uchádzača sa považuje za doručený nasledujúci deň po jeho odoslaní zo strany verejného obstarávateľa, aj keď sa o ňom uchádzač nedozvedel. V prípade iného spôsobu doručovania ako emailom sa bude doručovanie riadiť nasledovnými pravidlami: Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Tento deň sa považuje za deň uloženia zásielky. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Za miesto, kde sa adresát zdržiava sa považuje miesto jeho sídla, bydliska, miesta podnikania alebo miesto, ktoré uviedol v žiadosti o účasť alebo v inom dokumente, ktorý bol doručený do rúk verejného obstarávateľa. Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo. Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi.
7.Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1.3 tejto výzvy.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby postupovať podľa ust. § 57 ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.01.2018
25.02.2018 08:38:17