SK EN  | 25.2.2018 08:41:24

Obecný úrad Nová Dedina - stavebné úpravy

  Zadávateľ:
Obec Nová Dedina
  Predpokladaná hodnota:
164.118,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
18.01.2018
  Dátum zverejnenia:
22.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Nová Dedina
IČO: 00307301
Nová Dedina 125, 93525 Nová Dedina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ
Telefón: +421 905703285
Email: agentura-vo@proteus-vo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4338
Hlavná adresa(URL): http://www.novadedina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.evoservis.sk
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PROTEUS s.r.o.
IČO: 45373680
P.O.BOX 174, Pažitná 68, , 91700 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ
Telefón: +421 905703285
Email: agentura-vo@proteus-vo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4338
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.novadedina.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
PROTEUS s.r.o.
IČO: 45373680
P.O.BOX 174, Pažitná 68, , 91700 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ
Telefón: +421 905703285
Email: agentura-vo@proteus-vo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4338
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.novadedina.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obecný úrad Nová Dedina - stavebné úpravy
Referenčné číslo: NOVDED201801
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na Obecnom úrade Nová Dedina. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
164 118,05 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nitriansky kraj, okres Levice, k.ú. Opatová, Obec Nová dedina, Nová Dedina 125
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie a zadania výkazu výmer. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
164 118,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP KŽP Opatrenie 4.3.1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a v súlade s § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) za každého člena skupiny osobitne a to vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať v súlade s § 32 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1) tejto výzvy na predkladanie ponúk ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. O predloženie dokladov na splnenie podmienok účasti dočasne nahradených jednotným európskym dokumentom môže verejný obstarávateľ písomne požiadať kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokumentpreverejne-obstaravanie-553.html). Primeranosť použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených fotokópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sa nevyžadujú.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky: Verejný obstarávateľ podmienku účasti stanovil v
súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi. Podmienka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť.
Vzhľadom na obmedzenie rozsahu počtu znakov formulára výzvy v informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na maximálne 4 000 znakov, sú kompletné informácie k technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať referenčné listy v celkovom minimálnom objeme rovnajúcom sa predpokladanej hodnote zákazky, ktoré bude dôkazom, že za rozhodné obdobie realizoval stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. zatepľovanie pozemných stavieb).
Vzhľadom na obmedzenie rozsahu počtu znakov formulára výzvy v informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na maximálne 4 000 znakov, sú kompletné informácie k technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Informácie, týkajúce sa vykonania zákazky, sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 11:00
Miesto: PROTEUS s.r.o., Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk bude umožnená účasť uchádzačov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie).
2. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tejto podlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
3. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
4. Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania EVOservis na adrese www.evoservis.sk. Každý záujemca sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania EVOservis na adrese www.evoservis.sk. ID zákazky je: 8913436243
Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu
komunikáciu so systémom EVOservis. Po zaregistrovaní má záujemca prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s kontaktnou osobou priamo v systéme EVOservis cez komunikačné rozhranie. V prípade technickej poruchy systému EVOservis bude komunikácia s kontaktnou osobou prebiehať e-mailom.
5. Odporúčame záujemcom, ktorí využili prístup k súťažným a doplňujúcim podkladom na stránke profilu verejného obstarávateľa vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, aby sa vo vlastnom záujme zaregistrovali v systéme elektronického verejného obstarávania EVOservis na adrese www.evoservis.sk a prevzali si súťažné a doplňujúce podklady v editovateľnej forme. Známi záujemcovia budú informovaní o každom prípadnom doplnení, alebo vysvetlení súťažných podkladov.
6. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Obhliadka bude organizovaná individuálne, na základe písomnej žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky.
7. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 4.000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: Zhotoviteľ bude pred podpisom Zmluvy o dielo vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky v hodnote 9,5 % z ceny diela s DPH ako tzv. výkonovú zábezpeku na vykonanie diela v zmysle dojednaní Zmluvy o dielo.
9. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje podmienky účasti týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu na jednu otázku s odpoveďou "áno" alebo "nie" (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
10. Vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné obstarávanie zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.01.2018
25.02.2018 08:41:24