SK EN  | 25.2.2018 08:41:12

Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
1.889.706,21 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
19.01.2018
  Dátum zverejnenia:
23.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: havas@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
E-VO, s.r.o.
IČO: 47197331
Námestie slobody 11 , 81106 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tendersolution.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://tendersolution.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne
Referenčné číslo: 08 - SVP - VITANOVA
II.1.2) Hlavný kód CPV
45246400-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Vitanová Oravica, úprava toku v intraviláne v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú v máji 2017 vypracoval Ing. Karol Komora, Štefana Králika 16, 841 08 Bratislava. Predmetom stavby je úprava toku Oravica v úseku medzi mostom na štátnej ceste II/520 (rkm 17,391) a mostom na miestnej komunikácii pod kostolom (rkm 18,129). Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 738 m. Úprava vodného toku Oravica je navrhnutá na návrhový prietok Q100 = 175,0 m3. s-1.
Súčasťou stavby je aj náhradná výsadba (v rozpočte uvedené ako SO 02 - Náhradná výsadba). Po ukončení úpravy toku bude realizovaná náhradná brehová vegetácia. Bude vysadených 180 ks stromov (jelša sivá, jaseň štíhly, javor horský, vŕba biela a lipa malolistá) a 80 ks krovín (krušina jeľšová, vŕba purpurová a baza čierna).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 889 706,21 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45246200-5
45246400-7
45262620-3
45223500-1
45223810-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
obec Vitanová, okres Tvrdošín, tok Oravica v úseku medzi mostom na štátnej ceste II/520 (rkm 17,391) a mostom na miestnej komunikácii pod kostolom (rkm 18,129)
II.2.4) Opis obstarávania
V rámci úpravy je navrhnutý otvorený lichobežníkový profil s miskovitým dnom, v kombinácií s jednostranným, resp. s obojstranným oporným múrom.

Svah mimo oporných múrov bude opevnený nahádzkou z lomového kameňa s hmotnosťou nad 200 kg s urovnaním líca a s preštrkovaním s sklone 1:2,5 a zo zapustenou pätkou z lomového kameňa. Výška opevnenia vychádza zo zabezpečenia stability s ohľadom na rýchlosti prúdenia. Úprava svahu nad kamenným opevnením, resp. nad oporným múrom v napojení na jestvujúci terén sa navrhuje zatrávnením. Rovnaká úprava sa navrhuje aj pri prísypoch oporných múrov a terénnych úpravách (ochranných hrádzkach a pod.).

Celková šírka koryta je navrhnutá v rozmedzí 13,00-15,50 m. Navrhované miskovité dno zostane neopevnené. Neopevnené dno bude stabilizované stabilizačnými prahmi vo vzdialenosti po 50 m z lomového kameňa ukladaného nasucho, vrátane prahu na začiatku a konci úpravy. Stabilizačné prahy budú zároveň slúžiť pri zanášaní koryta ako fixácia nivelety dna pri údržbe koryta. Vyrovnanie dna pri úprave pozdĺžneho profilu je navrhnuté makadamom frakcie 75-150 mm.

Prístup do toku bude zabezpečený betónovými schodmi na svahu šírky 1,0 m, v rkm 17,417 a 17,954 na ľavej strane (mimo oporných múrov) a v rkm 17,969 a 17,714 na pravej strane (v trase oporných múrov).

Výška múrov vychádza z konfigurácie jestvujúceho terénu pri zachovaní minimálneho profilu na prevedenie návrhového prietoku. Výška múrov bude 2,45 m a v dĺžke 54,0 m na pravom brehu bude múr výšky 2,75 m.

Aby nedochádzalo k zvýšeniu hladiny podzemnej vody za múrom, budú osadené odvodňovacie rúrky priemeru 90 mm, každých 5,0 m. Odvodňovacie trubky budú prepojené na drenážne potrubie DN 150, uloženým za múrom na nepriepustnej vrstve.

Pohľadová časť múrov bude tvorená prefabrikovanými panelmi IZT 18/10-K (pohľadová plocha tvorená kameňom), s čelnou stranou v sklone 5:1 (dĺžka 1,20 m). Vrch oporného múru bude ukončený monolitickou železobetónovou rímsou hrúbky 0,25 m, dĺžky 1,20 m. Na korune sa osadí trubkové zábradlie kotvené v rímse oporného múru. Iba v úsekoch budovania nového oplotenia bude osadené oplotenie priamo na korune múru.

Realizácia oporných múrov sa predpokladá po úsekoch, najmä v častiach, kde je oporný múr situovaný v tesnej blízkosti jestvujúcich objektoch, alebo pri vyšších svahoch. V prípade nestabilného svahu je potrebné zabezpečiť podopretie.

V rámci predmetnej stavby sa neuvažuje s prekládkou inžinierskych sietí. V záujmovom území stavby sa nachádza križovanie a súbeh nasledovných podzemných a nadzemných vedení:
oznamovacie káble, diaľkový kábel, miestna telefónna sieť,
vodovod
plyn strednotlak, vzdušné vedenie VN.

Charakter prác v mieste križovania, resp. súbehu si nevyžiada preložku jestvujúcich sietí. Pre stanovenie minimálnych vzdialeností pri križovaní a súbehu podzemných vedení je nevyhnutné dodržovať ustanovenia STN 73 60 05 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

Zoznam správcov podzemných inžinierskych sietí, ktorých siete sa v záujmovom území stavby nachádzajú: Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Dolný Kubín,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. , Žilina,
SPP distribúcia, a. s., Bratislava,
Slovak Telekom, a. s., Bratislava.

Pred začatím výkopu je potrebné zabezpečiť vytýčenie už existujúcich inžinierskych sietí, aby sa predišlo nežiaducim poškodeniam. V prípade keď nebude známa hĺbka uloženia inžinierskych sietí, je nutný ručný výkop v mieste súbehu, resp. križovania sietí.

Súčasťou stavby je aj náhradná výsadba (v rozpočte uvedené ako SO 02 - Náhradná výsadba). Po ukončení úpravy toku bude realizovaná náhradná brehová vegetácia. Bude vysadených 180 ks stromov (jelša sivá, jaseň štíhly, javor horský, vŕba biela a lipa malolistá) a 80 ks krovín (krušina jeľšová, vŕba purpurová a baza čierna).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 889 706,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 21
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvality životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21; žiadosť NFP310020M648
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 28 000,- EUR. Bližšie informácie v súťažných podkladov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 osobné postavenie podľa Zákona o verejnom obstarávaní
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní").
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Odôvodnenie:
Podmienky účasti na osobne postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 33 ekonomická a finančná spôsobilosť podľa Zákona o verejnom obstarávaní
Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupne v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač k prehľadom o celkovom obrate predloží aj overene výkazy ziskov a strát alebo overene výkazy o príjmoch a výdavkoch, za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením prehľadu o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a to súhrnne vo výške min.
3 násobku Predpokladanej hodnoty zákazky.

V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje obrat, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa kumulatívneho ročného kurzu relevantného roku obratu podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).

Uchádzač nemusí vyššie požadovane doklady - výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch - predkladať, pokiaľ ma tieto požadovane doklady zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok (ďalej len "RUZ"), ktorého správcom je Ministerstvo financií SR. Uchádzač na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
Splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO: Požiadavka verejného obstarávateľa je primeraná: verejný obstarávateľ si ňou overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 34 Technická a odborná spôsobilosť podľa Zákona o verejnom obstarávaní
I.§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

II.§ 34 ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní
Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením opisu technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2008 a systém manažérstva BOZP podľa normy BS OHSAS 18001:2007, vydaných nezávislou inštitúciou, ktorými sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ príjme iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality a BOZP podľa požiadaviek na vystavenie požadovaných certifikátov.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie pokiaľ nie je určené inak.

III.§ 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Presné podmienky účasti podľa § 34 Technická a odborná spôsobilosť sú stanovené v súťažných podkladoch v prílohe č. 7. (z dôvodu limitácie znakov nebolo možné tieto podmienky kompletne uviesť vo Výzve na predkladanie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: I.§ 34 ods. 1 písm. b) Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Požadovaný zoznam uskutočnených prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Celková hodnota požadovaných referencií vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky a náročnosti obstarávaných a ponúkaných stavebných prác na trhu, ktorú verejný obstarávateľ pre väčšie otvorenie súťaže znížil o polovicu. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, resp. s obdobnými odbornými skúsenosťami a sú schopní požadované stavebné práce poskytnúť.

Odôvodnenie primeranosti v zmysle § 34 o verejnom obstarávaní:
Požiadavkami sa zabezpečuje overenie technickej a odbornej spôsobilosti každého uchádzača, ktoré majú garantovať kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky.Ako dôkaz odbornej spôsobilosti kvalifikovaných riadiacich zamestnancov bude za každého takéhoto zamestnanca predložené príslušné platné osvedčenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ na základe dokladu Slovenskej komory stavebných inžinierov preukazujúceho štatút hosťujúcej/usadenej osoby v Slovenskej republike pôsobiacej ako stavbyvedúci. Uchádzač zároveň za každého kvalifikovaného riadiaceho zamestnanca predloží čestné vyhlásenie, podpísané daným kvalifikovaným zamestnancom alebo jeho zamestnávateľom, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, bude sa tento kvalifikovaný zamestnanec priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy.

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, doklady preukazujú v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 Zákona. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá uchádzač verejnému obstarávateľovi podľa § 39 ods. 6 Zákona. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v editovateľnej forme zverejnený na webovom sídle UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Ak Jednotný európsky dokument podpíše osoba splnomocnená konať za uchádzača, prílohou Jednotného európskeho dokumentu bude originál splnomocnenia, na základe ktorého splnomocnená osoba podpísala Jednotný európsky dokument.
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI ) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru jednotného európskeho dokumentu.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Postupnosť prác bude v zmysle projektu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie stavby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 15:00
Miesto: Miesto: E-VO, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava Staré Mesto
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.01.2018
25.02.2018 08:41:12