SK EN  | 25.2.2018 08:38:34

Hardvérové a softvérové vybavenie pracovísk

  Zadávateľ:
PREFA invest, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
41.874,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 11:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.01.2018
  Dátum zverejnenia:
30.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PREFA invest, a.s.
IČO: 46887741
Podhradská cesta 2, 03852 Sučany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Rohoňová
Telefón: +421 914358270
Email: projekt@prefa-su.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.prefa-su.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://prefa-su.sk/na-stiahnutie/verejneobstaravanie/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Akciová spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hardvérové a softvérové vybavenie pracovísk
Referenčné číslo: 052017
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybavenie dotknutých pracovísk vo výrobe, skladoch a skladovacích plochách potrebným hardware a software v súvislosti s rozšírením funkcionality ERP systému. Detailné technické parametre obstarávanej technológie sú uvedené v Prílohe A súťažných podkladov Technická špecifikácia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
41 874,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybavenie dotknutých pracovísk vo výrobe, skladoch a skladovacích plochách potrebným hardware a software v súvislosti s rozšírením funkcionality ERP systému. Detailné technické parametre obstarávanej technológie sú uvedené v Prílohe A súťažných podkladov Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
41 874,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Inovácia výrobného procesu PREFA invest, a.s.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt je predmetom Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Zdôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 písm. a) a b) zákona.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Celkový obrat preukáže uchádzač nasledovne: V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov formou úradne overenej kópie potvrdenej miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. V prípade, ak má uchádzač zverejnené účtovné závierky v registri účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky, uvedie túto skutočnosť v ponuke a doklady vyžadované v tomto odseku nepredkladá.

UPOZORNENIE:
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: súhrnný obrat za posledné 3 hospodárske roky vo výške min. 200 000,00 Eur. Za predchádzajúce 3 hospodárske roky sa pre účely tejto zákazky považujú uzatvorené hospodárske obdobia (2014, 2015, 2016).
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienku účasti v zmysle § 33 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky za účelom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť si svoje záväzky a plniť/dodať predmet zákazky a je primeraná zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, záujemca týmto preukáže schopnosť plniť svoje finančné záväzky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Neuplatňuje sa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Detailný opis elektronickej aukcie je uvedený v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 14.10.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 11:00
Miesto: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk časť OSTATNÉ je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 46 ZVO zloženie zábezpeky vo výške 1 000,00 EUR. Detailné informácie o možnostiach zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.01.2018
25.02.2018 08:38:34