SK EN  | 25.2.2018 08:39:24

Rozšírenie funkcionality ERP systému

  Zadávateľ:
PREFA invest, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
365.829,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.01.2018
  Dátum zverejnenia:
30.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PREFA invest, a.s.
IČO: 46887741
Podhradská cesta 2, 03852 Sučany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Jandíková
Telefón: +421 914358270
Email: projekt@prefa-su.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.prefa-su.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://prefa-su.sk/na-stiahnutie/verejneobstaravanie/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Akciová spoločnosť
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie funkcionality ERP systému
Referenčné číslo: 042017
II.1.2) Hlavný kód CPV
72230000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie funkcionality existujúceho ERP systému o: evidenciu vybraných hotových výrobkov v informačnom systéme priamo v skladoch a na skladovacích plochách s využitím technológie snímania 2D/3D kódov, zavedenie elektronického dokument manažmentu (ďalej len EDM), zavedenie elektronického internetového obchodu pre predaj štandardných výrobkov firemným zákazníkom (Business to Business B2B) s prepojením v reálnom čase na existujúci informačný systém, zavedenie manažérskych zostáv poskytujúcich aktuálny prehľad o stave skladov a ďalších ukazovateľoch spoločnosti.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
365 829,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212430-2
72212445-0
72212480-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah a množstvo dodávok je vymedzené technickými parametrami, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
365 829,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Inovácia výrobného procesu PREFA invest, a.s.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Projekt je predmetom Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Zdôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 písm. a) a b) zákona.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Celkový obrat preukáže uchádzač nasledovne: V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov formou úradne overenej kópie potvrdenej miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. V prípade, ak má uchádzač zverejnené účtovné závierky v registri účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky, uvedie túto skutočnosť v ponuke a doklady vyžadované v tomto odseku nepredkladá.

UPOZORNENIE:
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: súhrnný obrat za posledné 3 hospodárske roky vo výške min. 1 500 000,00 Eur. Za predchádzajúce 3 hospodárske roky sa pre účely tejto zákazky považujú uzatvorené hospodárske obdobia (2014, 2015, 2016).
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienku účasti v zmysle § 33 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky za účelom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť si svoje záväzky a plniť/dodať predmet zákazky a je primeraná zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, záujemca týmto preukáže schopnosť plniť svoje finančné záväzky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO

Vyhlasovateľ odporúča, aby zoznam obsahoval názov a sídlo objednávateľa, predmet plnenia zmluvy, termín plnenia, cena za dodanie služieb, meno a priezvisko osoby, u ktorej je možné si referenciu overiť, telefonický resp. e-mailový kontakt na uvedenú osobu. Zoznam poskytnutých služieb musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača a musí byť predložený v originále alebo v osvedčenej kópii.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplývať, že uchádzač poskytol minimálne 3 služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (implementácia ERP alebo obdobného systému pre riadenie a/alebo optimalizáciu procesov) v celkovej hodnote minimálne 200 000,- Eur.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti: Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodávok tovaru v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky.

UPOZORNENIE:
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne poskytovať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom musí uchádzač preukázať, že poskytol minimálne 3 služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (implementácia ERP alebo obdobného systému pre riadenie a/alebo optimalizáciu procesov) v celkovej hodnote minimálne 200 000,- Eur, jednotlivo minimálne 50 000,- Eur.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Neuplatňuje sa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Detailný opis elektronickej aukcie je uvedený v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 14.10.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
Miesto: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk časť OSTATNÉ je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 46 ZVO zloženie zábezpeky vo výške 5 000,00 EUR. Detailné informácie o možnostiach zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.01.2018
25.02.2018 08:39:24