SK EN  | 25.2.2018 08:41:01

Zariadenia pre zberný dvor - obec Chlebnice

  Zadávateľ:
Obec Chlebnice
  Predpokladaná hodnota:
148.683,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 09:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.01.2018
  Dátum zverejnenia:
31.01.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Chlebnice
IČO: 00314510
Chlebnice 186, 02755 Chlebnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tendersolution.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4886
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
E-VO, s.r.o.
IČO: 47197331
Námestie sloody 11 , 81106 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tendersolution.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zariadenia pre zberný dvor - obec Chlebnice
Referenčné číslo: 01/Chle/2018/T
II.1.2) Hlavný kód CPV
34928480-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka technológie pre zberný dvor v obci Chlebnice. Predmet zákazky je rozdelený na 4 nasledovné časti: 1. Traktor a drvič, 2. Hákový kontajnerový nosič, 3. Kontajnery, 4. Cestná váha.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
148 683,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor a drvič
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Chlebnice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom dodania prvej časti predmetu zákazky sú traktor s príslušenstvom a drvič.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Najnižšia cena za predmet obstarávania v EUR s DPH
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota dodania v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
89 813,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 1.400,- EUR.
Podrobnosti o zábezpeke definuje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hákový kontajnerový nosič
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42418940-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Chlebnice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom dodania druhej časti predmetu zákazky je hákový kontajnerový nosič.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Najnižšia cena za predmet obstarávania v EUR s DPH
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota dodania v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
21 089,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kontanery
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Chlebnice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom dodania tretej časti predmetu zákazky je kontajner 6m3 otvorený - 2ks, kontajner 12m3 otvorený - 3ks, kontajner 12m3 uzatvorený - 1ks.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Najnižšia cena za predmet obstarávania v EUR s DPH
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota dodania v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
20 881,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Časť: 4
II.2.1) Názov
Cestná váha
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42923000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Chlebnice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom dodania štvrtej časti predmetu zákazky je cestná váha.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Najnižšia cena za predmet obstarávania v EUR s DPH
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota dodania v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
16 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani") a v sulade s § 114 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 alebo § 152 zakona o verejnom obstaravani v sulade s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.
V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit.
Odovodnenie primeranosti pouzitia kazdej urcenej podmienky ucasti podla § 32 zakona o verejnom obstaravani vo vztahu k predmetu zakazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podla § 38 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani:
Podmienky ucasti na osobne postavenie vyplyvaju z § 32 a § 38 ods. 1 zakona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Splnenie podmienky ucasti mozno predbezne nahradit v zmysle § 39 zakona o verejnom obstaravani: Jednotny europsky dokument na ucely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom.
Doklady, preukazujuce splnenie podmienok ucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravatelovi uspesny uchadzac podla § 55 ods. 1 v case a sposobom, urcenym verejnym obstaravatelom. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada verejny obstaravatel v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejny obstaravatel pozaduje aby bol Jednotny europsky dokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: BOD 1) v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebnych prác alebo služieb doloženym jednym alebo niekoľkymi z tychto dokladov:
4/6
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutych služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
BOD 2) v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijnych a vyskumnych zariadení a opatrení použitych uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD BOD 1): Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením referencie/referencií rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne:
1. 80 000,- EUR bez DPH pre časť č. 1,
2. 20 000,- EUR bez DPH pre časť č. 2,
3. 20 000,- EUR bez DPH pre časť č. 3,
4. 15 000,- EUR bez DPH pre časť č. 4.
za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Verejny obstarávateľ požaduje preukázať dodanie rovnakych alebo podobnych tovarov ako predmet zákazky v stanovenom minimálnom objeme z dôvodu vyberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakych alebo podobnych zákaziek.
V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa priemerného ročného kurzu relevantného roku, kedy bolo protokolárne odovzdané dielo podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).
AD BOD 2): Uchádzač predloží certifikát systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 (dodávka technológii), vydany nezávislou inštitúciou, pričom verejny obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané príslušnymi orgánmi členskych štátov. Verejny obstarávateľ uzná aj iné dôkazy, predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam nazabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovany žiaden číselny údaj a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača.Predložením požadovaného certifikátu sa preukazuje spôsobilosť uchádzača pre kvalitné plnenie zákazky v súlade s normami zabezpečenia kvality.
Splnenie podmienok ucasti v bode 1) a v bode 2) mozno predbezne nahradit jednotnym europskym dokumentom v zmysle § 39 zakona o verejnom obstaravani: Jednotny europsky dokument na ucely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt/zaujemca/uchadzac moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom. Doklady, preukazujuce splnenie podmienok ucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada verejnemu obstaravatelovi uspesny uchadzac podla § 55 ods. 1 v case a sposobom, urcenym verejnym obstaravatelom. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada verejny obstaravatel v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejny obstaravatel pozaduje, aby bol Jednotny europsky dokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadne splnomocnenou osobou. Verejny obstaravatel v sulade s § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani pozaduje, aby uchadzac alebo zaujemca a
ina osoba, ktorej zdroje maju byt pouzite na preukazanie technickej a odbornej sposobilosti, zodpovedali za
plnenie zmluvy spolocne. Uchadzac alebo zaujemca moze na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyuzit technicke a odborne kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah v zmysle § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani a takisto moze vyuzit subdodavatelov v sulade s § 41 zakona o verejnom obstaravani.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.02.2018 11:00
Miesto: E-VO, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvaranie ponuk sa uskutocni v sulade s § 52 zakona o verejnom obstaravani.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Žiadosť o súťažné podklady môže záujemca doručiť na (e-mailovú) adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle tejto vyzvy na predkladanie ponuk a súťažnych podkladov (klient@tendersolution.sk). Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať kompletné identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, adresa doručovania v prípade, že je iná ako adresa sídla, kontaktny email), uvedeny predmet žiadosti (čo sa žiada), meno osoby zodpovednej za žiadosť jej telefónne číslo. Žiadosť musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku. Na žiadosti doručené na inú adresu alebo v inom jazyku alebo nezrozumiteľné žiadosti sa nebude reagovať. Po doručení kompletnej žiadosti budú záujemcovi zaslané súťažné podklady.
2. Verejny obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní odporúča záujemcom, aby si o súťažné podklady požiadali aj vtedy, ak nezískali súťažné podklady od kontaktnej osoby. V prípade, že záujemca nepožiada o súťažné podklady, verejny obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nevie zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a inych informácií, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto súťaži. V prípade, že potenciálny záujemca nepožiada o súťažné podklady zákazky, koná tak na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.
3. Súťažné podklady sú záujemcom k dispozícii i na profile verejného obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktory je zriadeny v súlade s § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejny obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní bude zverejňovať všetky vysvetlenia, prípadné zmeny, doplnenia a odpovede na prijate žiadostí o nápravu na svojom profile v rámci danej zákazky, pokiaľ toinformačny systém UVO umožní.
4. Akákoľvek komunikácia medzi verejnym obstarávateľom/obstarávateľom/osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a záujemcami/uchádzačmi bude vylučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovany aj česky jazyk.
5. Všetky náklady a vydavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok účasti a inych dokladov súvisiacich s touto vyzvou, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi/osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na vysledok verejného obstarávania.
6. Uchádzači predložia originály alebo úradne osvedčené kópie požadovanych dokladov, ak nie je uvedene inak. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočny stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byt úradne predložené do slovenského jazyka okrem dokladov predloženych v českom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradny preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.
7. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je tuto skutočnosť povinny vyslovene uviesť vo svojej ponuke.
8. Verejny obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje pravo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predloženych ponukách budu vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
9. Ponuky je možné zasielať poštovou prepravou alebo osobne predkladať na uvedenom kontaktnom mieste v bode 1.3
Súťažnych podkladov, v pracovnom čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.01.2018
25.02.2018 08:41:01