SK EN  | 25.2.2018 08:36:37

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

  Zadávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
125.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.02.2018 10:02

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.01.2018
  Dátum zverejnenia:
01.02.2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO: 17058520
Tajovského 28 B, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Danišová
Telefón: +421 484155027
Fax: +421 484722036
Email: iveta.danisova@sopsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Referenčné číslo: ŠOP SR/1967/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
09130000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 s minimálnym oktánovým číslom 95 vrátane prémiového a motorová nafta podľa normy STN EN 590 s minimálnym oktánovým číslom 51 vrátane prémiovej, dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných pohonných hmôt.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
125 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09134220-5
09132100-4
30163100-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 s minimálnym oktánovým číslom 95 vrátane prémiového a motorová nafta podľa normy STN EN 590 s minimálnym oktánovým číslom 51 vrátane prémiovej, dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných pohonných hmôt.
Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
125 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.
2. Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3.Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
4.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejný obstarávateľ nepožaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejný obstarávateľ nepožaduje.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2018
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.02.2018 10:30
Miesto: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V súlade s § 113 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. § 52 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ použije primerane.
2. Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné v systéme JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/976). Na webovej stránke verejného obstarávateľa sú uverejnené aj súťažné podklady v editovateľnej podobe.
4. V prípade, že požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sú pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt uvedie v JED-e informácie potrebné na prístup do týchto databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
5. V prípade predloženia naskenovaných dokladov bude verejný obstarávateľ požadovať predloženie originálov
dokladov, resp. ich úradne overených kópií od úspešného uchádzača v rámci súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 3 000,00 (slovom: Tritisíc) EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú
uvedené v súťažných podkladoch.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.01.2018
25.02.2018 08:36:37