SK EN  | 25.2.2018 08:41:46

 Obec Tvrdošovce

Obec Tvrdošovce Novozámocká 56
Tvrdošovce
941 10

IČO : 00309338

Profil verejného obstarávateľa

Obec Tvrdošovce je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Tvrdošovce
Sídlo: Novozámocká 56, Tvrdošovce, 941 10
Štatutárny zástupca:
IČO: 00309338

VO môže zverejniť:

  • § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
  • § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

VO musí zverejniť:

  • § 9 ods. 9 zákazku kde je predpokladaná hodnota nad 1000 € min. 3 pracovné dni pred zadaním zákazky; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.
  • § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
  • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
  • § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
  • § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
  • § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii
  • § 99 ods. 2 – štvrťročné zverejňovanie súhrnnej správy o zákazkach podľa § 91 ods. 1 písm. a)
  • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VOPostupom nadlimitnej zakázky

Táto sekcia neobsahuje žiadne zákazky.

Postupom podlimitnej zakázky

Táto sekcia neobsahuje žiadne zákazky.

Zákazka podľa §9 odst.9

Názov Zverejnené od
Súhrnná správa VO za II.štvrťrok 2014 (38631726) 21.07.2014
"Oprava strechy bytového domu na ul.Školská 21 v Tvrdošovciach" (70913629) 17.05.2014
Audit účtovnej závierky obce Tvrdošovce za rok 2013 (41306753) 07.05.2014
Kúpa PVC rúry (77339517) 17.03.2014
Kúpa nákladného auta s vyklápačom (56538626) 17.03.2014
Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti - Viacúčelové priestory na Obchodnej ulici v Tvrdošovciach - realizácia prác (44344860) 03.03.2014
Rekonštrukcia škôlky na viacúčelové priestory (24436033) 21.11.2013
Drvenie a odvoz biologicko rozložit.odpadu (37773667) 22.10.2013


25.02.2018 08:41:47