eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
125.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.01.2020 13:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.12.2019
  Dátum zverejnenia:
18.12.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
Telefón: +421 259356521
Email: ivan.pudis@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5872/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5872/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami
Referenčné číslo: MAGS OVO 56281/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
34110000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú určené na plnenie úloh podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený pre jednotlivé časti v Prílohe č. 1 a č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
125 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Osobné motorové vozidlá s pevne zabudovanými zvláštnymi výstražnými znameniami a svietidlami
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34114200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky v časti č. 1 je dodanie 5 ks osobných automobilov SUV 4x4 s pevne zabudovanými zvláštnymi výstražnými znameniami a svietidlami.

Podrobný opis/technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 - Technická špecifikácia pre časť č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
103 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Osobné motorové vozidlo s odnímateľnými zvláštnymi výstražnými znameniami a svietidlami
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34114200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky v časti č. 2 je dodanie 1 ks osobného automobilu SUV 4x4 s odnímateľnými zvláštnymi výstražnými znameniami a svietidlami.

Podrobný opis/technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 - Technická špecifikácia pre časť č. 2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia využiť
- doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní;
- zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní;
- jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým predbežne nahradí doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti.

Upozornenie:
V prípade preukazovania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, získa záujemca/uchádzač tieto doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona v listinnej podobe a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), pričom ich predloží vo svojej ponuke. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.12.2019, sa mení zákon o verejnom obstarávaní:
- §32 ods.1 písm. b), c)
- §32 ods.2 písm. c)

Podľa §32 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §32 ods.1 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

Viac informácií k preukazovaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia nájdete vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22.11.2019 (preukazovanie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c)), ktoré je dostupné na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti uchádzač predloží kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač otvorený účet, o schopnosti plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení musí byť uvedené, že za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.

Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač
vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, tak dokladom je referencia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti):
- pre časť 1 počet dodaných áut 4 ks.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.01.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2020 14:00
Miesto: Oddelenie verejného obstarávania, Laurinská 5, Bratislava, 4 poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHNIE sa rozumie jej sprístupnenie komisii.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ bude vo verejnej súťaži postupovať podľa druhej vety § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje o osobe oprávnenej konať v mene subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedené informácie predloží úspešný uchádzač ako prílohu zmlúv.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.12.2019
27.09.2020 05:03:30