eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zabezpečenie stravovania zamestnancov

  Zadávateľ:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
405.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2020 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.12.2019
  Dátum zverejnenia:
27.12.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156582
Matúškova 21, 83316 Bratislava-Nové Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Telefón: +421 259880286
Email: uksup@uksup.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uskup.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/253
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
poľnohospodárstvo - kontrola a skúšobníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie stravovania zamestnancov
Referenčné číslo: 4/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
30199770-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok - dodaním stravných lístkov na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
405 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55320000-9
55320000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Pracoviská Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, ktoré sú podrobne vymedzené v časti B.1 týchto súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok - dodaním stravných lístkov na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
405 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 32 ods. 1 zákona. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona,
spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.
1.2 VO odporúča, aby uchádzač k podmienkam účasti týkajúcim sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h)zákona predložil čestné vyhlásenie, z ktorého bude zrejmé, že spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia.
1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.4 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.5 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.6 VO uzná rovnocenný zápis ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo potvrdenie
o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom alebo záujemcom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnom do 17. apríla 2016 je
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
1.7 VO zároveň dáva do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie č. 6/2016 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa12.08.2016 vo vzťahu k § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa predloženia výpisu z registra trestov aj za právnickú osobu.
1.8 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie v súlade s bodom 11.4 týchto súťažných podkladov.
Ďalšie podmienky sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.01.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2020 13:00
Miesto: Miesto: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 5 písm. a) a
ods. 6 zákona.
Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcovia na základe
splnomocnenia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ (ďalej len
"VO") uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
2. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému EVO vedenom a sprístupňovanom
Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo www.evo.gov.sk (ďalej len IS EVO).
3. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. Celý proces verejného obstarávania
prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO.
4. VO požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitými procesnými úkonmi,
preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu v IS EVO je možné realizovať
záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v tomto oznámení.
5. Súťažné podklady sa poskytujú prostredníctvom IS EVO a súčasne sú zverejnené v profile VO na portáli
www.uvo.gov.sk.
6. Uchádzač vypracuje a predloží ponuku len v elektronickej forme prostredníctvom IS EVO, v súlade s týmto
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi a s inými dokumentmi poskytnutými VO.
7. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 21 ods. 6 zákona predkladajú v
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
8. Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. VO nebude
zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s
vypracovaním ponuky.
9. VO si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.
10. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO jednotným
európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Formulár jednotného európskeho dokumentu spolu s manuálom na jeho vyplnenie je vo formáte .rtf, umožňujúcom jeho priame vypĺňanie, dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné
obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky- dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html a na webovom
sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk.
11. VO vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti
oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre
všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo
potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
13. Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek zákona č. 315/2016 Z.z.
ak je to relevantné (zápis v RPVS).
14. VO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že
uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku
súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.
15.Predmetné VO nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne
aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2019
27.09.2020 05:09:22