eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy Gagarinova

  Zadávateľ:
Mesto Topoľčany
  Predpokladaná hodnota:
506.574,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.01.2020 10:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
27.12.2019
  Dátum zverejnenia:
30.12.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
IČO: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@studnica-no.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.topolcany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/321
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://obstaravanie.eranet.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy Gagarinova
Referenčné číslo: 2019-Topoľčany_stavba_gagarinova
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby.
Miesto stavby : Mesto Topoľčany.
Projekt stavby rieši návrh obnovy Materskej školy. Riešený objekt je umiestnený v meste Topoľčany, na adrese
Gagarinova 2636/15 na parcele č.4977/2,3,4,6,7,8 na rovinatom území v zástavbe. Materská škôlka bola postavená v
80-tych rokoch 20.storočia.
Objekt je riešený ako pavilónový zo 4 častí a spojovacej chodby.
SÚHRNÝ PREHĽAD POŽIADAVIEK:
- Rešpektovanie architektonického vzhľadu a technického stavu objektu
- Ohľaduplnosť k okolitej zástavbe počas realizačných prác.
- Zateplenie sokla,
- Zateplenie a obnova obvodového plášťa
- Zateplenie strechy
- Sanácia terás a lodžií, zateplenie spodnej a vrchnej časti ŽB dosky, nová dlažba.
- Výmena oplechovania parapetov okenných otvorov
- Demontáž pôvodného zábradlia a zhotovenie nového zábradlia
- Nové oplechovanie atiky
- Demontáž pôvodného a zhotovenie nového okapového chodníka
- Odstránenie pôvodného oceľového rebríka a osadenie nového
- Výmena existujúcich strešných vpustov
- Zhotovenie nového bleskozvodu
- Výmena všetkých otvorových konštrukcií za plastové s izolačným trojskom osadené na hranu tepelnej izolácie.
- Odstránenie prístreškov pri vstupoch a osadenie nových prístreškov
- Kompletné odstránenie pôvodnej spojovacej chodby a zhotovenie novej spojovacej chodby.
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
506 574,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Topoľčany 955 01, na adrese na adrese Gagarinova 2636/15 na parcelách č. 4977/2,3,4,6,8.
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
506 574,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon alebo ZVO) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle
§ 32, ods. 2:

Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
I. podľa odseku 2, písm. a) ZVO:
a) výpis z registra trestov fyzickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov.
b) výpis z registra trestov právnickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
II. podľa odseku 2, písm. e) ZVO t.j. výpis z Obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods.1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.., v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.

Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa, Likvidity 2. stupňa a Likvidity 3. stupňa a podľa § 33 v spojení s § 38, ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z. zadefinovaný ukazovateľ Index N05.
Preukázanie splnenia podmienok účasti:
v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov.
v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR a fyzických osôb SZČO verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 2. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,7.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 3. stupňa: rovná alebo vyššia ako 1,5.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:

1. Podľa § 34, ods. 1 písm. b) ZVO
2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky ( ( výstavba alebo rekonštrukcia pozemnej stavby) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 506.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: Stavbyvedúci minimálne 1 osoba Riadiaci zamestnanec stavbyvedúci (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia pozemnej stavby) v kumulatívnej hodnote 506.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise).
b)doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis
d)Súhlas so spracovaním osobných údajov

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED

Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 13:00
Miesto: STUDNICA n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 52 ZVO. Účasť uchádzača je upravená v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
3.Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, ako aj podľa nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. 4.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 ZVO.
4.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.
5. Podmienky zádržného viď ZoD.
Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok - viď ZoD.
Poistenie stavebných prác viď ZoD
6. Výška zábezpeky a spôsob jej zloženia - viď SP
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2019
27.09.2020 05:11:13