eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š.p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
61.488,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.01.2020 09:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.01.2020
  Dátum zverejnenia:
13.01.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Šujanová
Telefón: +421 456945151
Email: silvia.sujanova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Hlavná adresa(URL): http://www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š.p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica
Referenčné číslo: CS SVP PR 4048/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
79713000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Poskytovanie strážnej služby v zmysle § 3 písm. a), b), c), f), g) a písm. i) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v objekte administratívnej budovy SVP, š.p. AB PR ROZ BB - nachádzajúcej sa na Zvolenskej ceste 27 v Banskej Bystrici stráženie objektu a priľahlých zastavaných plôch a nádvorí jednou odborne spôsobilou osobou nepretržite v čase 24 hodín denne, 7 dní v týždni na obdobie 12 mesiacov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
61 488,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady s návrhom zmluvy sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.01.2020
27.09.2020 05:57:47