eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy

  Zadávateľ:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
  Predpokladaná hodnota:
1.937.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2020 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
09.12.2019
  Dátum zverejnenia:
13.12.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00227811
Vyšné Hágy 10, 05984 Vysoké Tatry
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Telefón: +421 524414111
Fax: +421 524497715
Email: Rudolf.Scholtz@vhagy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/849
Hlavná adresa(URL): www.hagy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/849
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: gabriela.heribanova@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/849
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.hagy.sk
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5810/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
Referenčné číslo: NÚTPCHaHCH/NLZ-01/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
71314000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva súboru budov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a zlepšenie faktického stavu týchto budov.

Základný rozsah plnenia zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami je charakteristický tým, že poskytovateľ:
a)analyzuje stav predmetných budov a energetických a iných zariadení (ďalej celkovo energetické hospodárstvo) a spotrebu energie v nich,
b)navrhne technické prevedenie opatrení na zníženie prevádzkových nákladov (náklady na energie, osobné náklady, náklady na opravy a údržbu) týchto budov a energetického hospodárstva v nich a vyhotoví všetku potrebnú projektovú a technickú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu opatrení,
c)tieto opatrenia realizuje a po realizácii opatrení bude dohliadať na prevádzkovanie energetického hospodárstva a vyčísľuje dosiahnuté úspory,
d)zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácii opatrení a zabezpečí financovanie celej realizácie predmetu zákazky na základe dosahovaných úspor.

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 937 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71314200-4
45300000-0
51112000-0
51210000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy 1, 059 84 Vyšné Hágy, bližšie popísané v Prílohe č. B.1 Časti B. súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ je vlastníkom/správcom budov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a technických zariadení, ako sú tieto bližšie opísané v príslušných Prílohách Časti B. súťažných podkladov. Predmetom tejto zákazky je súbor opatrení zameraných na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva tohto súboru budov a zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu budov s cieľom maximalizovať využitie budúcich prevádzkových úspor pri financovaní investície.

Objem potenciálnych úspor prevádzkových nákladov umožňuje využiť pre realizáciu potrebných opatrení financovanie treťou stranou (dodávateľom) prostredníctvom zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami, pri ktorom bude investícia do rekonštrukcie splácaná z budúcich úspor prevádzkových nákladov.

Hlavnou výhodou navrhovaného spôsobu riešenia je pre verejného obstarávateľa istota konečného výsledku rekonštrukcie v zmysle reálneho dosiahnutia úspor. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok je totiž záruka dodávateľa za dosiahnutie úspor prevádzkových nákladov, čo v praxi znamená, že ak dodávateľ (t.j. úspešný uchádzač) nezabezpečí dosiahnutie úspor v dohodnutom objeme, je povinný tento výpadok kompenzovať či už zmluvnou pokutou, alebo znížením pravidelných platieb zo strany verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ tak v konečnom dôsledku dostáva nielen zmodernizované zariadenia, ale zmodernizované zariadenia s dohodnutými požadovanými prevádzkovými výsledkami.

Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva súboru budov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a zlepšenie faktického stavu týchto budov.

Základný rozsah plnenia zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami je charakteristický tým, že poskytovateľ:
a)analyzuje stav predmetných budov a energetických a iných zariadení (ďalej celkovo energetické hospodárstvo) a spotrebu energie v nich,
b)navrhne technické prevedenie opatrení na zníženie prevádzkových nákladov (náklady na energie, osobné náklady, náklady na opravy a údržbu) týchto budov a energetického hospodárstva v nich a vyhotoví všetku potrebnú projektovú a technickú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu opatrení,
c)tieto opatrenia realizuje a po realizácii opatrení bude dohliadať na prevádzkovanie energetického hospodárstva a vyčísľuje dosiahnuté úspory,
d)zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácii opatrení a zabezpečí financovanie celej realizácie predmetu zákazky na základe dosahovaných úspor.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Celkové ročné úspory vrátane DPH
Relatívna váha: 60 bodov
Názov: Celková cena za realizáciu predmetu zákazky vrátane DPH
Relatívna váha: 40 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 937 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
138
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá Verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným Verejným obstarávateľom.

1.2Tejto Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

1.3Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v súlade s § 152 ZVO,
b)uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

1.4Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.3b) tejto časti súťažných podkladov vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.5Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

1.6Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia Verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

1.7Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.01.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2020 12:00
Miesto: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10.000 EUR (slovom desaťtisíc tisíc EUR). Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením bankovej záruky alebo predložením poistenia záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu Verejného obstarávania.

3. Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf).

4. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa uskutoční dňa 19.12.2019 o 9:00 hod. a dňa 08.01.2020 o 9:00 hod. so stretnutím na nasledovnej adrese: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy 1, 059 84 Vyšné Hágy. Ďalšie podrobnosti o obhliadke miesta plnenia sú uvedené v bode 14 Časti A Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

7.Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
09.12.2019
27.09.2020 05:19:26