eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Vybudovanie nového urgentného príjmu

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
3.378.419,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2020 08:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
16.12.2019
  Dátum zverejnenia:
18.12.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Baláž
Telefón: +421 326555710
Fax: +421 326555862
Email: agentura-vo@proteus-vo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://josephine.proebiz.com
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PROTEUS s.r.o
IČO: 45373680
Pažitná 68 , 91700 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Telefón: +421 904966360
Email: agentura-vo@proteus-vo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Adresa (URL): http://josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie nového urgentného príjmu
Referenčné číslo: TSK25
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie nového urgentného príjmu v NsP Prievidza. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 378 419,16 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú Prievidza, objekt NsP v Prievidzi
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie a zadania výkazu výmer. Podrobné informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 378 419,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
2) Podľa § 32 ods. 2 ZVO: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3) Podľa § 32 ods. 3 ZVO: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), b) a c) ZVO, a to z dôvodu použitia údajov z ISVS, pričom od 01.12.2019 sú funkčné ďalšie ISVS:
1. Informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
2. Informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie, v súlade s § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
3. Informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti, upravený v § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.
4) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie
týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
5) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo predložením čestného vyhlásenia, v ktorom uvedie, že spĺňa všetky podmienky určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia osobného postavenia, alebo
b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná
za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej
únie.
6) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Uchádzač predloží doklad podľa:
1.§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO
2.§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3.§ 34 ods. 1 písm. d) a § 35 ZVO.
2) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo predložením čestného vyhlásenia, v ktorom uvedie, že spĺňa všetky podmienky určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, celkový minimálny objem sa musí rovnať 10% predpokladanej hodnoty zákazky a musí sa vzťahovať na stavebné práce týkajúce sa hydroziolácií plochých striech a budovania intenzívnych zelených striech.
2. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač predloží oprávnenie minimálne jedného zodpovedného pracovníka na montáž vyhradených plynových zariadení pre rozvod medicinálnych plynov oprávňujúce na montáž týchto vyhradených plynových zariadení do funkčného celku na mieste ich budúcej prevádzky.
3. § 34 ods. 1 písm. d) ZVO:
Opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality predloženie platnej licencie na zhotovovanie hydroizolácie plochých striech. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov a prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2020 08:45
Miesto: Informačný systém Josephine, Budova Apollo, Zasadacia miestnosť (prízemie), PROTEUS s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa v zmysle § 20 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní vykoná v informačnom systéme Josephine a riadi sa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie sú uvedené v časti VI.3., bod 3 tejto výzvy.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com.
2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
4. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom
podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z
verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 99.000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 zákona o verejnom
obstarávaní.
7. Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie predmetu zákazky: Úspešný uchádzač bude povinný predložiť
objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy výkonovú záruku vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH. Ako jednu z
povinných príloh ku konečnej faktúre bude zhotoviteľ povinný predložiť garančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH.
8. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.
10. Vzhľadom na technické špecifikácie je predmetné verejné obstarávanie obstarávaním zameraným na zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.12.2019
27.09.2020 06:27:51