eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

„Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – etapa č.2“

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
835.699,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2020 08:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
18.12.2019
  Dátum zverejnenia:
20.12.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Baláž
Telefón: +421 326555710
Email: tomas.balaz@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://josephine.proebiz.com
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PROTEUS s.r.o
IČO: 45373680
Pažitná 68 , 91700 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Telefón: +421 904966360
Email: agentura-vo@proteus-vo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Adresa (URL): http://josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – etapa č.2“
Referenčné číslo: TSK27
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je riešené napojenie NN rozvodov v objekte JIS na energocentrum a výmenu náhradného zdroja spĺňajúce súčasne legislatívne požiadavky a požiadavky na jeho výkon vrátane stavebných úprav pre jeho osadenie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
835 699,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi, parcelné číslo: 842/1, 863, 864, 868, 869
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie a zadania výkazu výmer. Podrobné informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
835 699,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
2) Podľa § 32 ods. 2 ZVO: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3) Podľa § 32 ods. 3 ZVO: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), b) a c) ZVO, a to z dôvodu použitia údajov z ISVS, pričom od 01.12.2019 sú funkčné ďalšie ISVS:
1. Informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
2. Informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie, v súlade s § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
3. Informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti, upravený v § 15
ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.
4) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie
týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
5) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo predložením čestného vyhlásenia, v ktorom uvedie, že spĺňa všetky podmienky určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia osobného postavenia, alebo
b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná
za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej
únie.
6) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
1.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,
ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
2.1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. K § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, tomuto bodu výzvy a ods. 1.1:
Uchádzač musí preukázať, že za rozhodné obdobie realizoval stavebné práce v zdravotníckom zariadení so súbežnou, nepretržitou (24/7) prevádzkou a neprerušovaným zásobovaním elektrickej energie.

2. K § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, tomuto bodu výzvy a ods. 2.1:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi:

Uchádzač predloží údaje o minimálne jednej osobe v štruktúre: meno a priezvisko, vzťah k uchádzačovi (t.j. zamestnanec alebo iná osoba), ktorá sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zákazky vrátane predloženia nasledovných platných dokladov o odbornej praxi a odbornej spôsobilosti:
- oprávnenie na prácu na technických zariadeniach podľa § 22 až § 24 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (odborná spôsobilosť samostatných elektrotechnikov spôsobilých na prácu na technických zariadeniach nad 1000 V),

Uchádzač predloží údaje o minimálne jednej osobe v štruktúre: meno a priezvisko, vzťah k uchádzačovi (t.j. zamestnanec alebo iná osoba), ktorá sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zákazky vrátane predloženia nasledovných platných dokladov o odbornej praxi a odbornej spôsobilosti:
- oprávnenie na prácu na elektrických zariadeniach podľa § 24 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (odborná spôsobilosť revíznych technikov skupiny E4).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2020 09:00
Miesto: Informačný systém Josephine, Budova Apollo, Zasadacia miestnosť (prízemie), PROTEUS s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa v zmysle § 20 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní vykoná v informačnom systéme Josephine a riadi sa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie sú uvedené v časti VI.3., bod 3 tejto výzvy.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com.
2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
4. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z
verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 25 000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky
sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 zákona o verejnom
obstarávaní.
7. Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie predmetu zákazky: Úspešný uchádzač bude povinný predložiť
objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy výkonovú záruku vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH. Ako jednu z
povinných príloh ku konečnej faktúre bude zhotoviteľ povinný predložiť garančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH.
8. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.
10. Vzhľadom na technické špecifikácie je predmetné verejné obstarávanie obstarávaním zameraným na inovácie a zároveň zeleným verejným obstarávaním.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.12.2019
27.09.2020 05:14:42