eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Automatická linka a príslušenstvo na plnenie pramenitej vody – čistička vody a plniaca linka

  Zadávateľ:
Lediks s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
261.242,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.01.2020 10:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.12.2019
  Dátum zverejnenia:
23.12.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Lediks s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47706848
Gorkého 10, 81101 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rízek
Telefón: +421 911733111
Email: stanislav.rizek@cassis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18660
Hlavná adresa(URL): http://www.lediks.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Externé obstarávanie s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47669683
Pekárska 11 , 91700 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rízek
Telefón: +421 911733111
Email: rizek@externeobstaravanie.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.lediks.sk
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 8 ods.1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
priemyselná výrobná činnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Automatická linka a príslušenstvo na plnenie pramenitej vody – čistička vody a plniaca linka
Referenčné číslo: 168/R/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
42215000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je obstaranie čističky vody na výrobu pí vody a automatickej linky a príslušenstva na plnenie tejto
vody do barelov a fliaš.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
261 242,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Automatická linka a príslušenstvo na plnenie pramenitej vody čistička vody a plniaca linka.
Časť č.: 1 Čistička vody na výrobu pí vody
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prevádzka Lediks, Jahodná
II.2.4) Opis obstarávania:
Čistička vody na výrobu pí vody (1 ks) . Podrobný popis a technické parametre sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
107 586,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Automatická linka a príslušenstvo na plnenie pramenitej vody čistička vody a plniaca linka.
Časť č.: 2 Plniaca linka na barely s príslušenstvom
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prevádzka Lediks, Jahodná
II.2.4) Opis obstarávania:
Plniaca linka na barely s príslušenstvom (1 ks). Podrobný popis a technické parametre sú uvedené v Súťažných
podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
153 655,68 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov.

1.4 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.

1.5 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepožaduje:
- predloženie výpisu z obchodného registra,
- potvrdenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- výpis z Registra hospodárskych subjektov


Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona : zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.

3.3 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1 Minimálnou podmienkou účasti je preukázanie plnenia aspoň jednej zákazky porovnateľnej so zadaním tejto verejnej súťaže za predchádzajúce 3 roky na každú z častí zákazky.

Požadovaná hodnota referencií je nasledovná:

a)Čistička vody na výrobu pí vody 70 000 € bez DPH
b)Plniaca linka na barely s príslušenstvom 100 000 € bez DPH

Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo
vestníku verejného obstarávania. Uchádzač predkladá referenciu len za tú časť zákazky, na ktorú predkladá návrh na
plnenie kritérií.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.01.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.01.2020 11:00
Miesto: Externé obstarávanie s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu s úspešným uchádzačom nepodpísať.

2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

3. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.

4. V prípade, ak v projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer bude uvedený odkaz na konkrétne výrobky alebo
výrobcov, môže uchádzač použiť ekvivalentné výrobky, ktoré majú rovnaké alebo lepšie technické parametre ako je
požadované.

5. V súlade s výkladovým stanoviskom UVO č.4/2018 o elektronickej komunikácii a výmene informácií komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať formou elektronickej komunikácie v systéme IS EVO ver.18.0. Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenie o otváraní ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Pravidlá pre doručovanie pri elektronickej komunikácii v systéme EVO sa považuje elektronická správa / informácia /oznámenie /písomnosť / žiadosť o vysvetlenie (ďalej len informácia) za doručenú v okamihu jej odoslania verejným obstarávateľom v systéme EVO. Odoslaním dochádza automaticky k doručeniu informácie záujemcovi / uchádzačovi na používateľské konto, ktoré si zriadil pre túto konkrétnu zákazku. Doručenie informácie systém EVO vykonáva automaticky v danom okamihu odoslania, pričom systém EVO automaticky zasiela / generuje príjemcovi notifikačný e-mail o doručení informácie, čo je zaznamenané aj v auditnom zázname systému EVO. Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému IS EVO ver.18.0 v súlade s funkcionalitou systému.

6. Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len informácie) bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo
svojom profile.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.12.2019
27.09.2020 05:17:58