eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt

  Zadávateľ:
Obec Telgárt
  Predpokladaná hodnota:
300.984,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.01.2020 09:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
20.12.2019
  Dátum zverejnenia:
23.12.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Telgárt
IČO: 00313874
Telgárt 70, 97673 Telgárt
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Ľuboš Hláčik
Telefón: +421 484325644
Email: lubos.hlacik@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/17399
Hlavná adresa(URL): http://www.telgart.eu.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5974/summary
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5974/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt
Referenčné číslo: 07356/2019/ODDVO-1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rozdelených na objekty SO 01 výstavba kotolne so skladom štiepky (v objekte súčasného skladu) a SO 02 vybudovanie vonkajšieho teplovodu. Predmetom technického riešenia stavby (objekt SO 01) je vybudovanie/ rozšírenie kotolne, prístavba skladu štiepky a vybetónovanie spevnenej plochy pre násypku štiepky v priestoroch jestvujúceho skladu paliva Základnej školy (parc. č. 613/3, k.ú. Telgárt). Predmetom technického riešenia stavby (objekt SO 02) je zhotovenie rozvodu vykurovacej vody izolovaným potrubím z vybudovanej kotolne do objektov Základnej školy, Materskej školy, Jedálne a Požiarnej zbrojnice. Technické riešenie predmetu zákazky je spracované v jestvujúcej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov. V rámci prác budú realizované aj demontážne práce na jestvujúcich technológiách kotolní umiestnených v Základnej škole, Materskej škole, Jedálni a Požiarnej zbrojnici (demontáž 4 ks kotlov). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B-Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj "SP") a v prílohách SP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
300 984,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232141-2
45331100-7
45310000-3
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom uskutočnenia predmetu zákazky je k. ú. obec Telgárt, parcely č. 611, 613/1, 613/3, 615, 616/1, 616/2, 643, 644/1, 644/2 a 755/1 vo vlastníctve verejného obstarávateľa (obce Telgárt).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rozdelených na objekty SO 01 výstavba kotolne so skladom štiepky (v objekte súčasného skladu) a SO 02 vybudovanie vonkajšieho teplovodu. Predmetom technického riešenia stavby (objekt SO 01) je vybudovanie/ rozšírenie kotolne, prístavba skladu štiepky a vybetónovanie spevnenej plochy pre násypku štiepky v priestoroch jestvujúceho skladu paliva Základnej školy (parc. č. 613/3, k.ú. Telgárt). Predmetom technického riešenia stavby (objekt SO 02) je zhotovenie rozvodu vykurovacej vody izolovaným potrubím z vybudovanej kotolne do objektov Základnej školy, Materskej školy, Jedálne a Požiarnej zbrojnice. Technické riešenie predmetu zákazky je spracované v jestvujúcej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov. V rámci prác budú realizované aj demontážne práce na jestvujúcich technológiách kotolní umiestnených v Základnej škole, Materskej škole, Jedálni a Požiarnej zbrojnici (demontáž 4 ks kotlov). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B-Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj "SP") a v prílohách SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
300 984,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program kvalita životného prostredia - Prioritná os: 4, Špecifický cieľ: 4.1.1 - Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky
účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie minimálne jednej zákazky (stavebných prác) rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.

Pod stavebnými prácami rovnakého alebo obdobného charakteru sa myslí výstavba alebo rekonštrukcia kotolne vrátane dodania a montáže kotla na biomasu (t.j. drevnú štiepku) s inštalovaným výkonom zariadenia minimálne 150 kW, vrátane uvedenia zariadenia do prevádzky.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

2. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú určené na plnenie zmluvy:

2.1 Minimálne jedna osoba vo funkcii hlavný koordinátor musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- skúsenosť s riadením stavby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (výstavba alebo rekonštrukcia kotolne na biomasu) s inštalovaným výkonom kotolne minimálne 150 kW. Uchádzač na preukázanie splnenia vyššie uvedených minimálnych požiadaviek na osobu vo funkcii hlavný koordinátor predloží profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienky účasti.

2.2 Minimálne jedna osoba vo funkcii experta musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- odborná spôsobilosť na montáž vyhradeného technického zariadenia tlakového (kotly parné a kvapalinové triedy V.) v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia resp. ekvivalentnú odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby. Uchádzač na preukázanie splnenia vyššie uvedenej minimálnej požiadavky na osobu vo funkcii expert na montáž vyhradeného technického zariadenia tlakového predloží platné osvedčenie vydané inšpektorátom práce v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle SP, najmä časti C - Obchodné podmienky a príloh SP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 09:30
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. (miestnosť č. 306)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:
- v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený
jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo
- v zmysle § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.
4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 112 ods. 6 druhá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnoteniu ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.12.2019
27.09.2020 05:33:28