eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

VN a NN káblové príslušenstvo II

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.900.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.01.2020 12:01

  Druh postupu:
Nadlimit - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.12.2019
  Dátum zverejnenia:
27.12.2019
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Lago Peter
Telefón: +421 250612512 / 908718337
Email: peter.lago@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://http://https://www.zsdis.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/455
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/455
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VN a NN káblové príslušenstvo II
Referenčné číslo: 2019-US-23-PL
II.1.2) Hlavný kód CPV
31224000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
časť 1 NN káblové spojky a príslušenstvo,
časť 2 VN koncovky a spojky zmraštiteľné za tepla,
časť 3 VN koncovky zmraštiteľné za studena,
časť 4 VN tienené adaptéry a tienené obmedzovače prepätia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 900 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
NN káblové spojky a príslušenstvo
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31224500-7
31224700-9
31224800-0
44322200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra, pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak (ohraničené distribučným územím ZSD).
II.2.4) Opis obstarávania
NN káblové spojky a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
827 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 2
II.2.1) Názov
VN koncovky a spojky zmraštiteľné za tepla
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31224500-7
31224700-9
31224800-0
44322200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra, pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak (ohraničené distribučným územím ZSD)
II.2.4) Opis obstarávania
VN koncovky a spojky zmraštiteľné za tepla.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
792 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 3
II.2.1) Názov
VN koncovky zmraštiteľné za studena
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31224500-7
31224700-9
31224800-0
44322200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra, pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak (ohraničené distribučným územím ZSD).
II.2.4) Opis obstarávania
VN koncovky zmraštiteľné za studena.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
260 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 4
II.2.1) Názov
VN tienené adaptéry a tienené obmedzovače prepätia
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31224500-7
31224700-9
31224800-0
44322200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra, pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak (ohraničené distribučným územím ZSD)
II.2.4) Opis obstarávania
VN tienené adaptéry a tienené obmedzovače prepätia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 021 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia bolo riešené v 1., 2., 3. alebo 4. stupni v Kvalifikačnom systéme VN a NN Káblové príslušenstvo, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku č. 2014/S 036-060175 zo dňa 20.02.2014 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 36/2014 zo dňa 20.02.2014 pod č. 2304 KST v znení neskorších korigend.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia bolo riešené v 1., 2., 3. alebo 4. stupni v Kvalifikačnom systéme VN a NN Káblové príslušenstvo, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku č. 2014/S 036-060175 zo dňa 20.02.2014 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 36/2014 zo dňa 20.02.2014 pod č. 2304 KST v znení neskorších korigend.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti bolo riešené v 1., 2., 3. alebo 4. stupni v Kvalifikačnom systéme VN a NN Káblové príslušenstvo, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku č. 2014/S 036-060175 zo dňa 20.02.2014 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 36/2014 zo dňa 20.02.2014 pod č. 2304 KST v znení neskorších korigend.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške:
časť 1: 10.000 eur,
časť 2: 10.000 eur,
časť 3: 5.000 eur
časť 4: 10.000 eur.
Spôsob zloženia zábezpeky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.01.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2020
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. na adrese: Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
2. Rámcová dohoda bude uzavretá s tromi úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí. Požiadavka troch uchádzačov má základ v zastupiteľnosti jednotlivých dodávateľov napr. v prípade výpadku dodávky z dôvodu neschopnosti dodávateľa garantovať včasnosť dodávky v požadovanom objeme dodávky, nepredvídateľných udalostí napr. živelná pohroma alebo iné. Ak uchádzač na prvom mieste nebude schopný dodať objednaný tovar v požadovanom rozsahu a/alebo termíne, obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať tovar od druhého uchádzača v poradí, s ktorým má podpísanú dohodu. V prípade, ak ani tento nebude schopný dodať objednaný tovar, nastúpi tretí uchádzač v poradí. Uchádzač v takomto prípade nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani náhradu nákladov spojených so zrušením objednávky. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v rámcovej dohode.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, kde celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
6. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenska.
7. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
8. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so
spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.
9. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia §98 zákona o verejnom obstarávaní t.j. prejsť na metódu priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone.
11. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 6 písm g) zákona ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
12. Všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní obstarávateľ v súlade s §64 ods. 4 v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po prihlásení sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia sa obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na
URL: https://zsdis.eranet.sk. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
12.1. OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
12.2. aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
12.3. ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.12.2019
27.09.2020 06:30:52