eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI KRUŠOVSKEJ V MESTE TOPOĽČANY

  Zadávateľ:
Mesto Topoľčany
  Predpokladaná hodnota:
402.449,19 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.01.2020 10:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
27.12.2019
  Dátum zverejnenia:
30.12.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
IČO: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@studnica-no.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.topolcany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/322
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://obstaravanie.eranet.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI KRUŠOVSKEJ V MESTE TOPOĽČANY
Referenčné číslo: 2019-Topoľčany_Vnutroblok
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.
Riešený objekt je umiestnený v meste Topoľčany. Miesto stavby : Topoľčany
Projekt sa zaoberá revitalizáciou vnútrobloku.
Revitalizácia vnútrobloku spočíva v:
obnove komunikácií a spevnených plôch
dodaní, montáže, resp. osadenia prvkov drobnej architektúry
sadových úprav ( vegetačných úprav revitalizovaného územia)
obnove verejného osvetlenia.
Základné dispozičné a prevádzkové riešenie sa nemení. Vychádza z jestvujúcich daností územia, tvaru pozemku a jestvujúcich objektov. Koncepcia dopravného riešenia sa nemení. Nie je potrebné navýšenie parkovacích kapacít. Navrhované riešenie zohľadňuje prístupnosť objektu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Cieľom navrhovaného riešenia je vytvorenie verejného priestoru, ktorý bude slúžiť na rozličné oddychové a pohybové aktivity obyvateľom všetkých vekových kategórií. Priestor bol rozdelený na niekoľko zón, ktoré budú slúžiť na rôznorodé aktivity obyvateľov ako oddych, šport a hra.

Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti:
1.časť: Stavebné práce spočívajúce v obnove komunikácií, spevnených plôch a obnove verejného osvetlenia
2.časť: Drobná architektúra spočívajúce v dodaní, montáži, resp. osadení prvkov drobnej architektúry
3.časť: Sadové úpravy vegetačné úpravy revitalizovaného územia

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
402 449,19 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
3
Jednému uchádzačovi môže byť pridelená 1 časť a/alebo 2 časti a/alebo 3 časti a/alebo všetky 3 časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI KRUŠOVSKEJ V MESTE TOPOĽČANY
Časť č.: 1 stavebné práce
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica Krušovská, Mesto Topoľčany
Parcelné č. 4977/1, 4977/10, 4983, 4988, 4999, 5001 k. ú. Topoľčany
II.2.4) Opis obstarávania
Cieľom navrhovaného riešenia je revitalizácia vnútrobloku na Krušovskej ulici v meste Topoľčany. Návrh riešenia pozostáva z rekonštrukcie povrchov existujúcich komunikácií a spevnených plôch na športoviskách a detskom ihrisku a obnove verejného osvetlenia.
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
199 778,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO4-SC431-2017-16
Časť: 2
II.2.1) Názov
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI KRUŠOVSKEJ V MESTE TOPOĽČANY
Časť č.: 2 drobná architektúra
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica Krušovská, Mesto Topoľčany
Parcelné č. 4977/1, 4977/10, 4983, 4988, 4999, 5001 k. ú. Topoľčany
II.2.4) Opis obstarávania
Cieľom navrhovaného riešenia je vytvorenie verejného priestoru, ktorý bude slúžiť na rozličné oddychové a pohybové aktivity obyvateľom všetkých vekových kategórií. Priestor bude rozdelený na oddychovú zónu, hernú zónu a športovú zónu. Predmetom zákazky je dodanie, montáž, resp. osadenie prvkov drobnej architektúry do jednotlivých zón verejného priestoru.
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
173 032,19 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Časť: 3
II.2.1) Názov
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI KRUŠOVSKEJ V MESTE TOPOĽČANY
Časť č.: 3 sadové úpravy
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77300000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica Krušovská, Mesto Topoľčany
Parcelné č. 4977/1, 4977/10, 4983, 4988, 4999, 5001 k. ú. Topoľčany
II.2.4) Opis obstarávania
Sadové úpravy celkovým riešením vytvárajú jeden spoločný areál a prepájajú riešený priestor s okolím. Návrh nových výsadieb pozostáva z výrobu drevín a krovín a výsadby nových drevín (stromov a krov), extenzívnych bylinných výsadieb a výsevu parkového trávnika.

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
29 638,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon alebo ZVO) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle
§ 32, ods. 2:

Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
I. podľa odseku 2, písm. a) ZVO:
a) výpis z registra trestov fyzickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov.
b) výpis z registra trestov právnickej osoby ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
II. podľa odseku 2, písm. e) ZVO t.j. výpis z Obchodného registra alebo výpis zo ivnostenského registra
Takúto povinnosť nemá uchádzač alebo záujemca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR,ktorý má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov vedeným ÚVO.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.


Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods.1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.., v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.

Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa, Likvidity 2. stupňa a Likvidity 3. stupňa a podľa § 33 v spojení s § 38, ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z. zadefinovaný ukazovateľ Index N05.
Preukázanie splnenia podmienok účasti:
v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov.
v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR a fyzických osôb SZČO verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1:
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 2. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,7.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 3. stupňa: rovná alebo vyššia ako 1,5.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9.
Pre časť 2:
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 2. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,7.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9.
Pre časť 3: neuplatňuje sa
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
Pre časť 1: .
1. Podľa § 34, ods. 1 písm. b) ZVO
2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Pre časť 2:
1. Podľa § 34, ods. 1 písm. a) ZVO
2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO

Pre časť 3:
1. Podľa § 34, ods. 1 písm. a) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre časť 1:
1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky ( výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych stavieb) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 199.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: Stavbyvedúci minimálne 1 osoba Riadiaci zamestnanec stavbyvedúci (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskej stavby) v kumulatívnej hodnote 204.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise).
b)doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z. pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis
d)Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pre časť 2:
1.Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznamom dodaných tovarov musí uchádzač preukázať zrealizované dodávky rovnakého alebo podobného charakteru ako je táto časť predmetu zákazky, za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v min.kumulatívnom objeme 170.000,00 EUR bez DPH.
2.Podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona]:
Uchádzač predloží opis predmetu plnenia zákazky, teda predloží:
a) opis tovarov prvkov drobnej architektúry, ktoré má v záujme dodávať. Opis tovarov uvedený v ponuke uchádzača musí spĺňať požadované technické parametre určené verejným obstarávateľom v časti B.1 Opis predmetu zákazky, resp. v ostatnej súťažnej dokumentácii. Opis môže byť predložený aj formou technického listu, produktového listu a pod.
b) ku každému ponúkanému tovaru uvedie obchodný názov ponúkaného zariadenia, resp. výrobcu a typové označenie
c) k špecifikovaným prvkom drobnej architektúry v časti A2 SP a uchádzačom ponúkanému tovaru/zariadeniu uchádzač predloží certifikáty vydané autorizovanými osobami, že ponúkané zariadenia spĺňajú technické požiadavky a príslušné bezpečnostné normy stanovené EN ( tovary musia byť vyrobené tak, aby boli dodržané najmenej bezpečnostné požiadavky technických noriem STN EN 1176 v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/1999 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

Pre časť 3:
Zoznamom dodaných služieb musí uchádzač preukázať zrealizované dodávky rovnakého alebo podobného charakteru ako je táto časť predmetu zákazky, za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnom kumulatívnom objeme 24.000,00 EUR bez DPH ( t.j. spolu za celé požadované obdobie a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom)

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, resp. vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. JED

Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 13:15
Miesto: STUDNICA n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa §52 ZVO. Účasť uchádzača je upravená v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
3.Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, ako aj podľa nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. 4.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 ZVO.
5.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.
6. Pre časť 1:
Podmienky zádržného viď ZoD.
Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok - viď ZoD.
Poistenie stavebných prác viď ZoD
Pre časť 2:
Podmienky zádržného viď KZ
Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok viď KZ
Poistenie dodania a inštalácie prvkov drobnej architektúry viď KZ
Pre časť 3:
Poistenie zrealizovania sadových úprav viď ZoD
7. Zábezpeka: Požaduje sa pre časť 1 a časť 2. Zábezpeka sa nepožaduje pre časť 3.Výška zábezpeky a spôsob jej zloženia - viď SP
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.12.2019
27.09.2020 05:37:25