eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Obecné nájomné byty

  Zadávateľ:
Obec Slovenské Ďarmoty
  Predpokladaná hodnota:
1.351.931,65 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.01.2020 10:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
30.12.2019
  Dátum zverejnenia:
31.12.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Slovenské Ďarmoty
IČO: 00319562
Slovenské Ďarmoty 99, 99107 Slovenské Ďarmoty
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Denisa Árvayová
Telefón: +421 474894196
Email: obecslov.darmoty@mail.t-com.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obecné nájomné byty
Referenčné číslo: 01/WYP/NB/SD
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (vrátane inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním právoplatného stavebného povolenia), pričom dokumentácia musí spĺňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu bežného štandardu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 v aktuálnom znení a vybudovanie 8x dvojdomov s obecnými nájomnými bytmi vo dvoch alternatívach na základe vypracovanej projektovej dokumentácie v Obci Slovenské Ďarmoty. Stavba musí rovnako spĺňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu bežného štandardu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 v aktuálnom znení. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov čerpaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Podrobnosti týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zdôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Pre úspešnú realizáciu diela od jeho prípravy vrátane vypracovania projektovej dokumentácie až po jeho odovzdanie do užívania verejnému obstarávateľovi, pri dodržaní všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa, vrátane časového harmonogramu, je nevyhnutné trvať na požiadavke ponuky na báze komplexnej zodpovednosti tak, aby v priebehu realizácie predmetu zákazky nemohlo dôjsť k predraženiu, prerušeniu, spomaleniu alebo zastaveniu prác a jednotlivých procesov z dôvodu nedodania podkladov, dokumentácie, výsledkov inžinierskej činnosti alebo stavebných povolení od tretích strán, čo by mohlo nastať v prípade rozdelenia predmetu zákazky na jednotlivé vybrané časti.
Riziko verejného obstarávateľa na komplexnom projekte, súčasťou ktorého je zároveň vypracovanie potrebnej porojektovej dokumentácie prakticky všetkých stupňov a nadväzujúca inžinierska činnosť, je týmto podstatne znížené a presúva sa tak na stranu zhotoviteľa diela. Pre zamedzenie sporov vo veci nekvalitnej alebo neúplnej projektovej dokumentácie a z toho prípadne vyplývajúcich naviac prác je toto riziko prakticky eliminované a zhotoviteľ bude zabezpečovať na projekte aj inžinierske činnosti, ktoré bezprostredne nadväzujú na ním zabezpečované projektové práce. Predovšetkým prípadná koordinácia predinvestičných činností (projektové práce), tiež vlastnej realizácie v priestore a čase pri rozdelení týchto činností medzi viacerých zadávateľov by mala určite dopad na plynulý priebeh prác, ktoré na seba logicky, vecne a časovo nadväzujú a sú prepojené.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 351 931,65 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenské Ďarmoty, p.č.: 3/1, 3/4.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (vrátane inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním právoplatného stavebného povolenia), pričom dokumentácia musí spĺňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu bežného štandardu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 v aktuálnom znení a vybudovanie 8x dvojdomov s obecnými nájomnými bytmi vo dvoch alternatívach na základe vypracovanej projektovej dokumentácie v Obci Slovenské Ďarmoty. Stavba musí rovnako spĺňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu bežného štandardu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 v aktuálnom znení. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov čerpaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Dom 1 - je navrhnutý ako nepodpivničená budova s jedným nadzemným podlažím s
obytným podkrovím. Strecha je sedlová. Pôdorysný tvar je tvaru obdĺžnika s rozmermi
13,0m x 7,85m, svetlá výška podlaží je 2,6 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované
steny z pórobetónových tvárnic hr. 500mm. Vodorovné konštrukcie budú železobetónové.
Objekty sú založené na železobetónových základových pásoch. Krov je drevený. Vonkajšie
omietky sú pastelové alebo v prírodnej farby. Vonkajšie výplne otvorov plastové s izolačným
trojsklom. Krytina bude betónová. Klampiarske práce budú z poplastovaného plechu.
Stavba je delená na dva funkčné celky (2x byty). Byty sú rovnakej dispozícií. Na
prízemí sa nachádza predsieň, obývacia izba s kuchyňou, WC, schody a vstavaná skriňa.
Kuchyňa, obývacia izba a jedáleň tvorí opticky jeden priestor z dôvodu väčšej priestorovej
pochody a dojmu. Na poschodí sú dve izby, kúpeľňa a šatník.
Dom 2 - je navrhnutý ako nepodpivničená budova s jedným nadzemným podlažím.
Strecha je valbová. Pôdorysný tvar je tvaru obdĺžnika s rozmermi 14,1m x 7,85m, svetlá
výška podlažia je 2,6 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované steny z pórobetónových
tvárnic hr. 500mm. Stropná konštrukcia bude riešená sadrokartónovým podhľadom
s tepelnou izoláciou. Objekty sú založené na železobetónových základových pásoch. Krov je
drevený. Vonkajšie omietky sú pastelové alebo v prírodnej farby. Vonkajšie výplne otvorov
plastové s izolačným trojsklom. Krytina bude betónová. Klampiarske práce budú
z poplastovaného plechu.
Stavba je delená na dva funkčné celky (2x byty). Byty sú rovnakej dispozícií. Na
prízemí sa nachádza predsieň, obývacia izba s kuchyňou, WC a izba. Kuchyňa obývacia izba
a jedáleň tvorí opticky jeden priestor z dôvodu väčšej priestorovej pochody a dojmu.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 351 931,65 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou ponuky vo výške 30 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona
o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe záujemca ich predloží v
elektronickej podobe.
Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe záujemca ich naskenuje napr. do formátu pdf.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v
čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických
databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné
vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania
postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39
ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
UPOZORNENIE:
Uchádzač, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu, nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2. písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
-podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe záujemca ich predloží v
elektronickej podobe.
Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe záujemca ich naskenuje napr. do formátu pdf.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v
čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických
databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné
vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania
postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39
ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/é musia/musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač: v čase vystavenia vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.
Uvedené potvrdenie nesmie byt staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané oprávnenou osobou, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y. Uvedené čestné vyhlásenie nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
- podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky na 1 stavbyvedúceho. Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže:
- Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby, t.j.
Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobne osvedčenie vydané v krajine EU;
- minimálne 3 ročná prax v oblasti predmetu zákazky (t.j. min. zhotovenie budov), čo preukáže predložením profesijného životopisu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Úspešný uchádzač bude povinný sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora podľa platnej legislatívy.
2. Úspešný uchádzač - Výkonová zábezpeka v zmysle Zmluvy o dielo, vo výške 10% z ceny diela vrátane DPH.
3. Úspešný uchádzač je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov stavby.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 15:00
Miesto: V.O.V.S., s.r.o., Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutočni podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú
sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným
obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk.
Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného
obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.
2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
3. Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a oprávnením konať za uchádzača. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín a miesto otvárania ponúk.
4. Podlimitná zákazka sa zadáva v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2019
27.09.2020 06:04:59