eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave II.

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
12.432,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.01.2020 10:01

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
07.01.2020
  Dátum zverejnenia:
08.01.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová
Telefón: +421 333236343
Email: renata.gregusova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6042/summary
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6042/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ na ulici Maxima Gorkého v Trnave II.
Referenčné číslo: 833/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcich odborných učební (učebňa biológie, jazykov, chémie a polytechnická učebňa), tak aby pre pracovné zostavy, bol zabezpečený prístup do potrebných sietí podľa priloženej výkresovej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
12 432,42 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+ : 302021I792
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.01.2020 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky informácie k zákazke sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách, vložených do elektronického systému JOSEPHINE.
Nakoľko predmet zákazky je spolufinancovaný z fondov EÚ, verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy až po schválení celého procesu verejného obstarávania príslušným riadiacim orgánom.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.01.2020
27.09.2020 05:39:10