Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
23.01.2020
09:00
Mesto Žilina
2019/S 251-621693 Nákup technického vybavenia pre enviroučebňu v rámci envirocentra Dropie
05.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.01.2020
10:00
Mesto Žilina
Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2020
12:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900; Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 2311-001 cez rieku Oravica - Stavebný dozor
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2020
12:00
Žilinský samosprávny kraj
3562-MSP STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova
12.02.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
184 - WYS Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.01.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
36242-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – 14 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.01.2020
10:00
Obec Halič
36249 - WYP Novostavba obecných nájomných bytov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Ipeľské Predmostie
36247 - WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29.01.2020
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
0120 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre DSS a ŠZ Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2020
12:32
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok
2019/S 241-590918 Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
28.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
2019/S 241-592084 Administrátor dotačného programu
03.02.2020
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
35478-MST Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér)
27.01.2020
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
1113-WYS Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.01.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
1733 - WYP Cyklochodník kataster Stará Turá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
05.02.2020
10:00
Mesto Stará Turá
2566-WYP Cyklotrasa STARÁ MYJAVA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.02.2020
10:00
Obec Stará Myjava
26155-WYP Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.02.2020
09:00
Obec Rozhanovce
227-MSS Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023
07.02.2020
09:00
Mesto Zvolen
34235-WYP Lipany lokalita IBV Pod Hájom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11.02.2020
10:00
Mesto Lipany
Zobrazených: 1 - 20 / 43 Stránky:  1 2 3
22.01.2020 11:59:08