eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

MIMORIADNE OPATRENIA a OTVÁRANIE PONÚK
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).
Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
40598-WYP Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka – 3“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
22.09.2021
09:00
Obec Radôstka
Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
14:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-115/2021 Výmena silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov - Internáty B
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
41583-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
23.09.2021
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.09.2021
10:00
Mesto Sliač
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
42646-WYS Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
42176-WYP Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
42670-WYT Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
10:00
Mesto Žilina
43101-WYS On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
27.09.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
21.09.2021 22:47:57